BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dworakowska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zarządzanie finansami miast na prawach powiatu
Finance Management in Cities with District Rights
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 31-39, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Miasto na prawach powiatu, Zarządzanie finansami, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny
City with county rights, Financial management, Public finance, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wymogi procesu zarządzania powinny być uwzględniane w działalności jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tego procesu istotne jest zarządzanie środkami finansowymi, które oddziałuje na kondycję ekonomiczną samorządu. W funkcjonowaniu miast na prawach powiatu najważniejszym aspektem jest ich sytuacja finansowa. Obejmuje ona wielkość oraz strukturę dochodów i wydatków budżetu oraz relacje między nimi kształtujące deficyt budżetowy bądź nadwyżkę budżetową. Celem artykułu jest omówienie elementów procesu zarządzania finansami w kontekście analizy i oceny ujmowanych w budżecie: dochodów i wydatków oraz deficytu lub nadwyżki łącznie dla wszystkich miast na prawach powiatu w Polsce w latach 2008-2012. Rozważania są prowadzone z uwzględnieniem wpływu tych wielkości na zarządzanie finansami w opisywanych jednostkach samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

Requirements of the management process ought to be included in the activity of self-government units. An important aspect of this process is the management of finances, which affects the economic standing of self-governments. Financial standing is crucial to the functioning of cities with district rights. This includes the volume and structure of budget income and spending, as well as relations between them which determine budgetary deficit or surplus. The objective of this article is to discuss the elements of finance management process in the context of the analysis and assessment of the following budget items: income and expenses and deficit or surplus, collectively for all cities with district rights in Poland in the years 2008-2012. These considerations shall take into account the effect of these figures on finance management in self-government units concerned. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2011.
  2. Griffi n R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Jastrzębska M. (2009), Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
  4. Kozłowski W. (2012), Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Difin, Warszawa.
  5. Ministerstwo Finansów, Budżety jednostek samorządu terytorialnego.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, DzU 2010, nr 38, poz. 207.
  7. Sierak J. (2011), Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu, w: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa.
  8. Skotarczak T. (2010), Miasta na prawach powiatu - problemy zarządzania z uwzględnieniem sytuacji finansowej, w: Zarządzanie miastem: studium ekonomiczne i organizacyjne, red. M.J. Nowak, T. Skotarczak, CeDeWu, Warszawa.
  9. Wojciechowski E. (2012), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu