BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grajewska Magdelena (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2003-2009
Taxonomic Analysis of Spatial Diversity in the Socio-Economic Development Level in Poland in the Years 2003-2009
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 49-58, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Analiza taksonomiczna, Rozwój społeczno-gospodarczy, Fundusze unijne, Samorząd terytorialny
Taxonomic analysis, Social economic development, EU funds, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejsza praca została poświęcona taksonomicznej analizie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na przestrzeni lat 2003-2009. Celem badania było przeprowadzenie oceny zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach na podstawie wielowymiarowej analizy, co pozwoliło na wyodrębnienie skupisk województw podobnych do siebie, oraz rankingu według poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Przeprowadzenie badań zostało zainspirowane przez podział środków finansowych z Unii Europejskiej pomiędzy województwa. Niniejsza analiza może posłużyć do efektywniejszego podziału przyznanych funduszy, ponieważ oddaje dokładniejszy i głębszy obraz rzeczywistości społeczno-gospodarczej województw. (abstrakt oryginalny)

The present research work is devoted to taxonomic analysis of spatial diversity in the socio-economic development level in Poland in the period from 2003 to 2009. The aim of this research was to submit diversity in the socio-economic development level in regions for evaluation on the basis of multidimensional analysis, which permitted to separate similar voivodeships' clusters and ranking according to socio-economic development level. The inspiration for carrying out the research was division problem of financial assets from European Union among the voivodeships. The analysis could be designed for more effective division of granted funds, because it captures more precise and deeper view of socio-economic reality of voivodeships. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dudek M. (red.) (2006), Zrównoważony rozwój regionalny w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Legnica-Zielona Góra.
  2. Grabiński T., Malina A., Zeliaś A. (1990), Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Kraków.
  3. Joniec S. (red.) (1995), Rozwój metodologii badań statystycznych w Polsce, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
  4. Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  5. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
  6. Nermend K. (2008), Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  7. Podział unijnych środków dla regionów według tzw. algorytmu berlińskiego (2013), www.portalsamorzadowy.pl (artykuł z 19.02.2013, dostęp 15.04.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu