BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hermaszewski Jarosław (Urząd Miasta i Gminy Sława)
Title
Droga do Sławy - realizacja spójnych rozwiązań stabilnego rozwoju
Road to Glory (Slawa) - Realization of Consistent Solutions Sustainable Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 59-66, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Rozwój, Restrukturyzacja zadłużenia, Samorząd terytorialny
Development, Debt restructuring, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Budowanie przewagi konkurencyjnej w praktyce gospodarczej jest czymś naturalnym. Jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza w pierwszej dekadzie XXI wieku, nasiliły działania zmierzające do kształtowania warunków rozwoju w sposób dostosowany do praktyk gospodarczych. Zgodnie z koncepcją New Public Management, która "obejmuje nowatorskie prace badawcze i wdrożeniowe mające na celu adaptację do sektora finansów publicznych idei, metod, technik i rozwiązań instytucjonalnych stosowanych w sektorze prywatnym" (Lubińska 2011: 52), jednostki samorządu terytorialnego zasadniczo zwiększyły troskę o stabilność finansową oraz budowanie podstaw do trwałego i zrównoważonego rozwoju. Przykład Sławy prezentuje takie rozwiązania. (abstrakt oryginalny)

Building competitive advantage in business practice is natural. Local government units, especially in the first decade of the twenty-first century, has intensified activities to develop its conditions of development in a manner appropriate to the business practices. According to the concept of New Public Management, which includes innovative research and implementation having on target the adapt to the public sector ideas, methods, techniques and institutional arrangements used in the private sector, local government units generally increased care about the fina ncial stability and building the foundations for permanent and sustainable development. Example of Slawa presents just such a solution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. (2006), Nowe tendencje w zarządzaniu rozwojem lokalnym, w: Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 2. Brol R. (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym. Definicje, cele, zasady i procedury, w: Zarządzanie rozwojem lokalnym. Studium przypadków, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Brol R. (2004), Strategia rozwoju lokalnego, w: Ekonomika i zarządzanie miastem, red. R. Brol, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Klasy czystości, www.pl.wikipedia.org/wiki/Klasy_czysto%C5%9Bci_w%C3%B3d
 5. Lubińska T. (2011), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 6. Markowski T. (2008), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, w: Gospodarka lokalna i regionalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Osborne D., Gaebler T. (2005), Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań.
 8. Purgat A., Reszel R. (1997), Zarządzanie gminą w teorii i praktyce. Poradnik, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Poznań-Zielona Góra.
 9. Strategia Rozwoju Kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Strony/SRK_2020_Aktywne_spoleczenstwo_konkure ncyjna_gospodarka_sprawne_panstwo_zostala_przyjeta_przez_RM_25092012.aspx
 10. Strategia (2000), Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Sława, dokument przygotowany w ramach pomocy konsultingowej programu Umbrella Project, Sława.
 11. Sztando A. (2010), Wdrażanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, w: Dylematy rozwoju lokalnegoi regionalnego na początku XXI wieku, red. S. Korenik, A. Dybała, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu