BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metody i kierunki oceny kondycji finansowej jednostek samorządów terytorialnych
Methods and Directions of the Financial Position of UnitsoOf Local Self-Governments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 127-140, tab., bibliogr. 27 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Gmina, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Analiza ekonomiczna, Zadłużenie
District, Public finance, Local government, Economic analysis, Indebtedness
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono metody i kierunki kondycji finansowej jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy Płoty w ujęciu czasowo-przestrzennym na tle sytuacji ekonomicznej wszystkich jednostek samorządów terytorialnych. Analiza kondycji finansowej całego sektora JST wskazuje na silne uzależnienie od ich potencjału gospodarczego, co ma istotny wpływ na poziom ich dochodów. Analiza ekonomiczna dokonana w gminie Płoty wskazuje na rosnący poziom zadłużenia, jednak nieprzekraczający limitu 60% i mieszczący się w granicach przeciętnego zadłużenia. Wydatki inwestycyjne są na niskim poziomie, dla dalszego rozwoju zaleca się zwiększenie wydatków inwestycyjnych, a środki potrzebne na ich finansowanie należy pozyskiwać ze źródeł zewnętrznych (kredyty i pożyczki), a także ze środków unijnych. Należy tu również stale monitorować wzrost wydatków i zadłużenia, aby gmina nie utraciła płynności finansowej i zdolności kredytowej. Na tym tle należy stwierdzić, że wszystkie jednostki samorządów terytorialnych muszą zaktualizować swoje strategie rozwoju i zadbać o wzrost dochodów własnych gminy (podatki), aby podołać nowej perspektywie unijnej (2014-2020). (abstrakt oryginalny)

The article is showing methods and directions of the financial position of units of local self-governments on the example of the commune Fences in the temporary-spatial perspective relating to the economic situation of all units of local self-governments. Analysis shows the financial position of the JST entire sector for strong making conditional on their economic potential what the significant infl uence on the level of their incomes has. The effected economic analysis is indicating Fences in the commune to the growing debt level, however not exceeding the 60% of a limit, and being located within the limits of the average debt. Investment expenditures are on the rock bottom, for the subsequent development increasing investment expenditures, but needed funds to finance them are making advances to acquire from external sources (credit and loans), as well as from EU centres. One should here also constantly monitor an increase in expenditure and debts so that the commune doesn't lose the financial liquidity and the credit rating. against this background one should state that all units of local self-governments must bring their development strategies up to date and see to it for the height of the own income of the commune (taxes) in order to cope with the EU latest perspective (2014-2020). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brezdeń P., Spallek W. (2012), Kondycja fi nansowa samorządu terytorialnego w Polsce jako czynnik stymulujący innowacyjność gospodarki, w: Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodan M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, MUNCIPIUM, Warszawa.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2006), Finanse samorządowe: narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2010), Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego, Difin, Warszawa.
 5. Edvinson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Filipiak B. (2005), Finanse publiczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Gospodarka fi nansowa. Sprawozdania z wykonania budżetu. www.bip.ploty.pl/strony/menu/22.dhtml.
 8. Hybel J. (2010), Regionalne zróżnociwanie sytuacji finansowej gmin w Polsce w latach 2005-2006, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr86_s29.pdf
 9. Jastrzębska M. (2009), Ograniczenia zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w świetle spełnienia przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, "Finanse Komunalne" nr 4.
 10. Jaworski J. (2009), Metody analizy finansowej w ocenie budżetu gminy, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 4.
 11. Kańduła S., Urbaniak J. (2010), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych (przykład Łodzi), w: Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, red. E. Urbańczyk, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
 12. Kosek-Wojnar M., Surówka K. (2007), Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Kusto B., Sytuacja finansowa gmin o zróżnicowanym poziomie kapitału ludzkiego władz samorządowych, www. wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr81_s167.pdf
 14. Łukomska-Szarek J. (2010), Wskaźnikowa ocena działalności inwestycyjnej samorządów terytorialnych, w: Zarządzanie finansami. Analiza fi nansowa i zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 15. Malinowska-Misiag E., Misiag W. (2003), Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa-Rzeszów.
 16. Marciniak S., Krwawicz M. (2000), Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie controllingu strategicznego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 7.
 17. Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow.
 18. (mz) (2013), Powiat: zadłużenie samorządów wciąć duże, www.radiosud.pl/powiat-zadluzenie-samorzadow- wciaz--duze,4064.html (20.05.2013).
 19. Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Przybylska J., Kańduła S. (2010), Wpływ nowej konstrukcji wskaźnika zadłużenia na możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin wchodzących w skład powiatu poznańskiego), w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych", red. T. Juja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 21. Samorządy przeciw limitom, "Rzeczpospolita" z 10-11 listopada 2008.
 22. Sochacka-Krysiak K. (1995), Finanse lokalne, Poltext, Warszawa.
 23. Swianiewicz P. (2013), Najbogatsi 2012, www.wspolnota.org.pl/index.php?id=578 (15.07.2013).
 24. Wernik A. (2007), Finanse publiczne. Cele, zadania, uwarunkowania, PWE, Warszawa.
 25. Wojtowicz W. (red.) (2003), Zarysy finansów publicznych i prawa finansowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 26. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2009-2011, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012, www.mf.gov.pl/documents/766655/1598912/I,II_Wsk2009- 2011_opis.pdf
 27. www.mojapolisaa.pl/c/document_library/get_fi le?uuid=0e6ebb49-1eff-4a9a-a1b1-42eebe0d570f&groupId=10122 (dostęp 15.07.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu