BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miszczuk Magdalena (Politechnika Lubelska)
Title
Kondycja finansowa największych miast w Polsce w świetle wieloletnich prognoz
Financial Condition of the Biggest Cities in Poland Under the Long-Term Financial Forecasts
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 141-150, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Wieloletnia prognoza finansowa, Miasto, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Prognozowanie, Kondycja finansowa
Long-term financial forecast, City, Public finance, Local government, Forecasting, Financial condition
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wieloletnia prognoza finansowa jest nowym narzędziem zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Pozwala na ocenę jej sytuacji finansowej w przyszłości i wprowadzenie ewentualnych zmian w bieżącej polityce dochodowej i wydatkowej. Głównymi danymi pozwalającymi oceniać kondycję finansową jednostek jest równowaga budżetowa, nadwyżka operacyjna, wydatki majątkowe, stan zadłużenia i indywidualny wskaźnik ograniczający poziom zadłużenia. Na podstawie danych zawartych w wieloletnich prognozach w artykule oceniono kondycję finansową jedenastu największych miast w Polsce. Okres badań obejmuje lata 2013-2016. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że najlepszą kondycję finansową spośród badanych miast mają Katowice, na drugim miejscu jest Szczecin, najgorszą zaś miasta Polski Wschodniej - Białystok i Lublin. (abstrakt oryginalny)

A long-term financial forecast is a new tool used for assessing the financial situation of the self-government units. The key data, which make it possible to appraise the financial situation of the units, are the results of budget, operating surplus, property expenditure, credit status, and an individual indicator reducing the level of indebtedness. On the basis of these data included in the long-term forecasts, in the article the financial condition of the eleven biggest cities in Poland has been assessed. The research comprises the period 2013-2016. According to the carried out analysis, the following cities have been regarded as those in the best financial condition: Katowice and Szczecin. The worst financial situation is typical of Poland's eastern cities, that is Białystok and Lublin. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babczuk A, (2012). Zadłużenie spółek komunalnych. Wybrane problemy, w: Finanse publiczne, red. J. Sokołowski, M. Sosonowski, A. Żabiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl/gus.
 3. Jastrzębska M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Jastrzębska M. (2005), Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Kaczmarek T., Mikuła Ł. (2007), Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w  Europie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 6. Kluka L., Kluza K. (2012), Symulacja wpływu zmian ustawowych na dostępność finansowania dla JST. Nowe formy finansowania zadań samorządowych, "Finanse Komunalne" nr 1-2.
 7. Lackowska M. (2009), Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a  imperatywem, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. (2007), Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Patrzałek L. (2010), Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Poniatowicz M. (2012), Reguły fiskalne jako instrument stabilizacji finansowej w sektorze samorządowym, w: Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa.
 11. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
 12. Wieloletnie prognozy finansowe badanych miast, www.bip.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu