BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Późniak Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach)
Title
Rola samorządu we wsparciu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie miasta Suwałk
The Role of the Regional Government in the Development of Entrepreneurship on the Example of the City of Suwalki
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 159-160, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Przedsiębiorczość, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Specjalne strefy ekonomiczne, Inkubatory przedsiębiorczości
Entrepreneurship, Institutional support of entrepreneurship, Special economic zones, Enterprise incubators
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pierwszej części artykułu omówiono znaczenie przedsiębiorczości, której instytucjonalnym wymiarem jest powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Wskazano również podejmowane przez przedsiębiorstwa funkcje, które wpływają na konkurencyjność gospodarki oraz pobudzają jej wzrost. W kolejnej części artykułu opisano działania samorządu wspierające rozwój przedsiębiorczości. Zwrócono uwagę, że szans dla rozwoju przedsiębiorczości w danych regionach kraju i dla kreowania rozwoju regionalnego opartego na przedsiębiorczości należy upatrywać w odpowiednio prowadzonej polityce władz lokalnych i regionalnych, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. W ostatniej części artykułu opisano podejmowane przez władze miasta Suwałk działania, które są ukierunkowane na rozwój gospodarczy miasta i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Wskazano inicjatywy, których celem jest wspieranie powstawania nowych i rozwoju już istniejących przedsiębiorstw. Powyższe inicjatywy zostały opisane w podziale na trzy grupy: zachęty inwestycyjne, ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, inwestycje w infrastrukturę techniczną. (abstrakt oryginalny)

In the first part of the article the importance of entrepreneurship has been discussed, whose institutional dimension is the creation and development of small and medium-sized enterprises. The article also identifies the features which affect the competitiveness of the economy and stimulate its growth provided that they are recognised by companies. The next section describes the actions of local government which support the development of entrepreneurship. It was noted that the policies of regional and local authorities are responsible for creating the opportunities for the development of entrepreneurship in the regions of the country particularly in relation to small and medium-sized enterprises. The last part of the article describes the actions taken by the local authorities of the city of Suwalki, which are focused on the economic development of the city and upport the development of entrepreneurship. There are some initiatives, whose aim is to encourage the creation of new businesses and the development of existing ones. These initiatives are described in three groups: investment incentives, tax relives for businesses, and investments in technical infrastructure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fedan R., Kaliszczak L., Grzebyk M. (2009), Przedsiębiorczość w procesie rozwoju regionu podkarpackiego, w: Możliwości i bariery rozwoju regionu, red. A. Czudec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 2. Gancarczyk M. (2010), Wsparcie publiczne dla MSP. Podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Glinka B., Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Kamińska A. (2011), Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 5. Kogut-Jaworska M. (2011), Instrumenty pobudzania rozwoju gospodarczego na obszarach lokalnych, w: A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 6. Kuciński K. (2010), Regionalna perspektywa przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa.
 7. Laszuk M., Paciorkiewicz Z. (2011), Czynniki i bariery przedsiębiorczości w gospodarce regionalnej i  lokalne, w: Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Maciejuk M., Fundusze unijne w finansowaniu działań jednostek samorządowych na Dolnym Śląsku, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Osiński J. (2008), Administracja publiczna a gospodarka regionalna i lokalna, w: Gospodarka regionalna i  lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Pastusiak R. (2011), Specjalne Strefy Ekonomiczne jako stymulator rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 12. Plawgo B. (2007), Instytucje wsparcia biznesu, w: Potencjał rozwoju regionalnego - województwo podlaskie, red. B. Plawgo, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.
 13. Skowronek-Mielczarek A. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 14. Stępiński B. (2011), Małe i średnie przedsiębiorstwa jako benefi cjenci bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego funduszy strukturalnych, w: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Szewczuk A. (2011), Filozofi a i praktyka zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, w: A. Szewczuk, M. Kogut-Jaorska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 16. Zorska A. (2012), Outsourcing i offshoring w ujęciu paradygmatu DLE, "Kwartalnik Nauk o  Przedsiębiorstwie" nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu