BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogus Marlena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
Title
Zawód głównego księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego
The Chief Accounting Profession in Local Government Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 169-176, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Księgowy, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny
Accountant, Public finance, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Główny księgowy w jednostkach samorządu terytorialnego wykonuje obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz szeroko rozumianej gospodarki finansowej. Celem artykułu jest określenie praw i obowiązków głównego księgowego wynikających z ustawy o rachunkowości oraz szczególnych przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego Ponadto wskazano podstawowe wymagania kwalifikacyjne tego zawodu. (abstrakt oryginalny)

Chief Accountant in local government units performs duties within the scope of keeping the accounts, as well as financial activity. The aim of this article is to define the rights and obligations arising from the Accounting Act and special provisions which regulate financial activity of local government units. Moreover, it identifies basic professional qualifications for the position of Chief Accountant. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ignatowski R. (2007), Dokąd zmierzamy, czyli wizja rozwoju rachunkowości jako nauki i zawodu, w: Rachunkowość - wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 2. Kamela-Sowińska A. (2007), Rachunkowość na zakręcie, "Rachunkowość" nr 5.
 3. Karmańska A., Gmytrasiewicz M., Olchowicz I. (1998), Rachunkowość finansowa, cz. 1, Difin, Warszawa.
 4. Karmańska A., Fluksik J., Rosiak H., Skórzewski A., Stępień K., Szewczuk H. (2003), Sprawozdania finansowe - według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Warszawa.
 5. Kawecka-Siuzdak G. (2009), Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego, "Monitor Księgowego" nr 22.
 6. Kwiecień M., Iwasieczko B., Kaczmarek W. (2009), Informacja - wiedza - intelektualizacja rachunkowości, w: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. E.Sidorczuk-Pietraszko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 7. Lipiec-Warzecha L. (2007), Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Biuletyn Finanse Publiczne nr 5, www.finanse-publiczne.pl.
 8. Lipiec-Warzecha L. (2008), Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Oficyna, Warszawa.
 9. Luty Z., Dylematy zawodu księgowego (2007), w: Rachunkowość - wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Warszawa.
 10. Motowilczuk I. (2008), Prawa i obowiązki głównych księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 8.
 11. Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, DzU nr 120 poz. 1022 z późn. zm.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 128 poz. 861.
 13. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 14. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 15. Waryszak A. (2009), Prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki sektora fi nansów publicznych, www.samorzad.infor.pl, 18 lipca (dostęp 15.03.2013).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu