BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewska Monika (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego), Tomaszewski Marek (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Determinanty kooperacji innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami PAN i szkołami wyższymi na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2009-2011
Determinants of Forming Innovative Cooperations Industrial Companies with Units Polish Academy of Science and Universities in Westpomerania Province in the Years 2009-2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 187-194, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Innowacyjność, Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Innovative character, Higher education, Industrial enterprises
Note
streszcz., summ..
Company
Polska Akademia Nauk (PAN)
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie, jakie determinanty wpływają na nawiązanie kooperacji innowacyjnej pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłowymi a jednostkami PAN i szkołami wyższymi. Na determinanty te szczególną uwagę powinny zwrócić władze województwa zachodniopomorskiego przy aktualizowaniu regionalnej strategii innowacyjnej. Materiały niezbędne do napisania niniejszego artykułu zostały zebrane za pomocą kwestionariuszy ankietowych wysłanych do przedsiębiorców z terenu województwa zachodniopomorskiego. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że determinanty wpływające na nawiązanie kooperacji innowacyjnej z ww. jednostkami naukowymi można podzielić na dziesięć grup: wielkość przedsiębiorstwa, charakter własności przedsiębiorstwa, przychody w ostatnich trzech latach, zasięg sprzedaży, odległość od aglomeracji rynku zbytu, sekcja PKD odbiorcy, odległość od uczestników sieci dostaw (konkurenta, dostawcy i odbiorcy) oraz relacje z innymi uczestnikami sieci dostaw. W wyniku przeprowadzonych badań udało się uzyskać szesnaście modeli statystycznie istotnych, które zostały opisane w dalszej części pracy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the impact of selected determinants for innovative cooperation between industrial enterprises and scientific and research units selected in province Westpomerania. Survey questionnaires were sent to all industrial enterprises, which were mentioned in one of the online data-base. Completed survey questionnaires sent 727 industrial enterprises, of which 308 showed that cooperation innovation. Determinants that affect innovation cooperation with units and universities are divided into eleven groups. These were: the size of the business, the nature of the ownership of the company, revenues in the last three years, the situation in the sector, the level of qualifications of the staff concerned, the extent of the sale, the distance from metropolitan market, sector, the distance from the supply network participants (competitor, sup-plier and recipient), relationships with other participants in the supply network and the level of technology used. As a result of the studies resulted in statistically significant models 24, which were described in detail in the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  2. Jasiński A.H. (red.) (2000), Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
  3. Podręcznik Oslo (2008), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Wydanie trzecie, OECD / Eurostat, Warszawa.
  4. Stawasz E. (1999), Innowacje a mała fi rma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  5. Świadek A. (2011), Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa.
  6. www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-226.htm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu