BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysocki Robert (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Problemy instrumentalne zarządzania projektami w jednostkach samorządu terytorialnego
Instrumental Problems of Project Management in the Units of Territorial Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 195-203, rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Zarządzanie projektem, Sektor publiczny, Samorząd terytorialny
Project management, Public sector, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule poruszono problem traktowania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) jako podstawowego narzędzia do zarządzania projektami. Wskazano przyczyny i skutki takiego podejścia do prowadzonych przez nie projektów. Problem omówiono w aspekcie atrybutów projektów publicznych, rodzajów działań w projekcie, cyklu życia projektu, a także metod i technik, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wspierających działania zarządcze kierownika projektu. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the problem of treating applications for co-financing projects from EU means as a basic tool of project management used by units of territorial government (communes). The causes and results of this kind of approach are presented. The problem is discussed in the context of the attributes of public projects, types of project actions, project life cycle as well as methods and techniques with particular focus put on the tools supporting the actions of project managers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) - Fourth Edition (2008), PMI, Newton Square, PA, USA.
 2. Alley J. (2008), What's Different. Project Management in the Public Sector, Public Sector Project Management Forum, www.pspmf.ca/ (październik).
 3. Du Y., Yin Y. (2010), Governance-Management-Performance (GMP) Framework: A Fundamental Thinking for Improving the Management Performance of Public Projects, iBusiness.
 4. Frączkiewicz-Wronka A. (red.) (2012), Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 5. Government Community of Practice (2013), PMI, www.government.vc.pmi.org/Home.aspx.
 6. Kassel D.S. (2010), Managing Public Sector Projects. A Strategic Framework for Success in an Era of Downsized Government, CRC Press, Boca Raton.
 7. Kenis P., Janowicz-Panjaitan M., Cambré B. (2009), Temporary Organizations: Prevalence, Logic and Effectiveness, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 8. Kerzner H. (2011), Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards. A Guide to Measuring and Monitoring Project Performance, Wiley, New York.
 9. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) (2003), PMBOK® Guide 2000 Edition, MT&DC, Warszawa.
 10. McQuaid R.W. (2007), The theory of partnership: Why have partnerships?, w: Public-Private Partnerships. Theory and practice in international perspective, red. S.P. Osborn, Routledge Taylor & Francis Group, London-New York.
 11. Nutt P.C. (2005), Comparing public and private sector decision-making practice, "Journal of Public Administration Research and Theory" no. 6.
 12. Roszkowski H., Wiatrak A.P. (2005), Zarządzanie projektem, istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 13. Słowniczek EFS,www.efs.2004-2006.gov.pl/Slowniczek+EFS/ (maj 2011).
 14. Trocki M. (2006), Organizacja projektowa, Bizarre, Warszawa.
 15. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.
 16. Trocki M., Grucza B. (red.) (2007), Zarządzanie projektami europejskimi, PWE, Warszawa.
 17. Weiss E. (2003), Zarządzanie projektami współfi nansowanymi przez Unię Europejską, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław.
 18. www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (sierpień 2011).
 19. Wysocki R. (2013), Strategiczne zarządzanie projektami w sektorze publicznym - strategia portfela projektów, w: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych 2013.
 20. Wysocki R. (2012), Zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego, praca doktorska (maszynopis), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 21. Wysocki R.K., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, wyd. 3, Helion, Gliwice.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu