BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żmijewska Olga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rola środków z budżetu Unii Europejskiej w finansowaniu gmin wiejskich województwa mazowieckiego
The Participation of the European Union Budgetary Means in the Incomes of the Rural Gminas of the Masovian Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 2, s. 205-212, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością jednostek samorządu terytorialnego
Keyword
Fundusze unijne, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Gmina
EU funds, Public finance, Local government, District
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
W artykule przedstawiono udział środków z budżetu Unii Europejskiej w dochodach ogółem gmin wiejskich województwa mazowieckiego w 2011 r. Zrealizowanie celu tych badań dostarcza informacji o skali, jaką stanowią środki unijne w budżetach gmin, i korzyściach, jakie z tego wynikają. W omówieniu tego problemu badawczego posłużono się porównaniem wszystkich gmin wiejskich województwa mazowieckiego. Dokonano także zestawienia tych gmin w ujęciu powiatowym, aby wskazać, jaki udział stano wią środki unijnewykorzystywane przez gminy wiejskie w całości środków wykorzystywanych przez powiaty, a dla zobr azowaniapodzielono wszystkie powiaty na podregiony. Odniesiono się również do województwa mazowieckiego oraz całego kraju. W Polsce w 2011 r. średni udział środków unijnych w dochodach ogółem w gminach wiejskich wynosi 7%, natomiast w województwie mazowieckim 8%. W klasyfi kacji tych gmin na pięć podregionów największym udziałem charakteryzują się gminy podregionu ostrołęcko-siedleckiego - wynosi on 11%. W ujęciu powiatowym wyróżniają się gminy powiatu sokołowskiego, w których średni udział wynosi 20%. W gminie Sabnie tego powiatu odnotowano najwyższą wartość udziału, który wynosił aż 46%. Jeżeli chodzi zaś o udział środków unijnych gmin wiejskich w wielkości tych funduszy całego powiatu, stuprocentowym udziałem wyróżniły się gminy powiatu siedleckiego. (abstrakt oryginalny)

The article shows participation of the European Union budgetary means in the total incomes of rural gminas of Masovian Voivodeship in the year 2011. There has been carried out a study aiming at providing information on the scale that the European Union means constitute in the budgets of gminas and the resulting benefi ts.To address that research problem there was made a comparison of all rural gminas of the Masovian Voivodeship. Those gminas were also compared on the poviat level in order to specify the participation of means utilised by them in the total amount used by poviats, which were also divided into subregions to provide better illustration of the problem. Within the confi nes of the study there was also made a reference to the Masovian Voivodeship and the whole country. In Poland in 2011 year the total participation of the European Union means in total incomes of rural gminas amounts to 7%, whereas in the Masovian Voivodeship to 8%. Those gminas were classifi ed into 5 subregions among which the subregion of Ostrołęka and Siedlce is characterised by the biggest participation amounting to 11%. On the poviat level were distinguished two gminas of the Sokołowski Poviat where the average participation of the EU meanscomes to 20%. The highest result, which totalled 46%, was achieved by the Sabnie Gmina. As for the participation of the EU means of rural gminas in the total amountfor the whole poviat, the gminas of the Siedlecki Poviat managed to utilise those funds in 100%. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borodo A. (2004), Dochody jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
  2. Dolnicki B. (2009), Samorząd terytorialny, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
  3. Wójtowicz W. (red.) (2011), Zarys fi nansów publicznych i prawa fi nansowego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
  4. Mackiewicz M., Misiąg W., Tomalak M. (2003), Samorządowa kasa, czyli na co idą pieniądze w gminach, powiatach i województwach, "Alinex" Inżynieria Finansowa, Warszawa.
  5. Sprawozdania z wykonania budżetów gmin.
  6. Sprawozdania Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu