BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florek-Paszkowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Cymanow Piotr (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Zrównoważona produkcja elementem determinującym wzrost wartości przedsiębiorstwa - analiza przy pomocy metody AHP/ANP
Sustainable Production as an Element Determining the Value of a Business - an Analysis Using the AHPp/ANP Method
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 21-31, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Analityczny proces hierarchiczny, Żywność, Wartość przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Analityczny proces sieciowy
Analytic Hierarchy Process (AHP), Food, Enterprise value, Corporate Social Responsibility (CSR), Analytic Network Process (ANP)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zaprezentowano zastosowanie metody AHP/ANP w rozwiązywaniu wielokryterialnych problemów decyzyjnych z zakresu zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Przy obecnie panujących proekologicznych trendach oddziałujących na styl życia ludzi tego rodzaju działania prowadzą do wzrostu atrakcyjności i wiarygodności firmy, wzmacniając tym samym wartość przedsiębiorstwa. Zaproponowane modele ANP: korzyści, kosztów, szans i ryzyka, obejmują wszelkiego rodzaju zależności oraz sprzężenia zwrotne między elementami decyzyjnymi, odzwierciedlając złożoność problemu decyzyjnego oraz relacje zachodzące pomiędzy czynnikami wewnątrz firmy i w jej otoczeniu. Zastosowanie metody AHP/ANP umożliwia podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej wdrożenia zrównoważonej produkcji żywności popartej logiczną argumentacją. W pracy zaprezentowano opinie ekspertów, którzy określili ważność elementów decyzyjnych w każdym z analizowanych modeli BOCR, pozwalając na identyfikację czynników oraz ocenę ich wpływu na wprowadzenie zrównoważonej produkcji żywności w analizowanym przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the application of the AHP/ANP method in solving multi-criteria decision problems from the area of sustainable management. These activities lead to increasing the attractiveness and credibility of a company in line with the currently prevailing environmental trends that affect people's lifestyle and thus enhancing the value of a company. The proposed ANP models of benefits, costs, opportunities and risks including all kinds of dependencies and feedback between decision elements, refl ecting the complexity of the decision problem and the relationships between factors within the company and in its vicinity. Application of AHP/ANP method enables making the final decision on the sustainable food production implementation in the business that is supported by logical argumentation. This paper presents experts' opinions, which define the importance of decision elements in each of the analyzed models, allowing the identification of factors and assessing their impact on sustainable food production implementation in the analyzed company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamus W., Gręda A. (2005), Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, "Badania Operacyjne i Decyzje" nr 2.
 2. Cieplowska M. (2004), Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa jako podstawowy cel gospodarowania, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 3.
 3. Florek-Paszkowska A. (2013), Wielokryterialne problemy decyzyjne w proekologicznych działaniach produktowych przedsiębiorstw, w: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, red. W. Adamczyk, Wydawnictwo Naukowe "Akapit".
 4. Florek-Paszkowska A., Cymanow P. (2012), Zarządzanie procesem produkcji z wykorzystaniem metody AHP/ANP, w: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, t. 13, nr 1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 5. Gręda A. (2009), Zarządzanie jakością produktów żywnościowych, praca doktorska, maszynopis w archiwum Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Janik W. (2008), Wartość przedsiębiorstwa w świetle jego społecznej odpowiedzialności, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Osbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji - "tańczenie" w turbulentnym otoczeniu, w: Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, www.wiedzainfo.pl (dostęp 25.06.2013).
 8. Polowczyk J. (2008), Kreowanie wartości przedsiębiorstwa jako kluczowy element strategii biznesowej, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Saaty T.L. (2004a), Fundamentals of the Analytic Network Process. Dependence and Feedback in Decision- Making with a Single Network, "Journal of Systems Science and Systems Engineering", published at Tsinghua University, Beijing, vol. 13, no. 2, June.
 10. Saaty T.L. (2004b), The Analytic Hierarchy and Analytic Network Processes for the Measurement of Intangibles and for Decision Making, 67 page chapter in Multiple Criteria Decision Analysis: The State of the Art Surveys,Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, edited by J. Figueira, S. Greco and M. Ehrgott.
 11. Saaty T.L., Ozdemir M. (2003), Negative priorities in the Analytic Hierarchy Process, "Mathematical and Computer Modelling" vol. 37.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu