BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kaskadowanie strategicznej karty wyników w skutecznej realizacji przez przedsiębiorstwa sieciowe strategii wspólnej wartości
Cascading of Balanced Scorecards in the Effective Implementation of the Common Strategy in Networking Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 53-62, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Organizacje sieciowe, Franchising
Balanced Scorecard (BSC), Network organisations, Franchising
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wzrost złożoności przedsiębiorstw oraz relacji w łańcuchu tworzenia wartości powoduje, że skuteczna realizacja strategii tworzenia wartości przedsiębiorstwa wymaga prezentacji związków przyczynowo-skutkowych i doboru strategii cząstkowych nie tylko w poszczególnych perspektywach realizujących strategię ogólną. Zależności przyczynowo-skutkowe przekładane są więc na wyodrębnione ośrodki odpowiedzialności, które formułują własne strategie, lub na organizacje sieciowe. Powstanie sieci kontraktowych przedsiębiorstw wymaga zbudowania takiego systemu informacji, który uwzględniałby także komunikację z partnerami przy formułowaniu i realizacji strategii takiego przedsiębiorstwa oraz kontroli jej realizacji z punktu widzenia przyjętego celu. Celem artykułu jest przedstawienie założeń konstrukcji strategicznej karty wyników dwóch rodzajów korporacji funkcjonujących na podstawie umowy franczyzowej i umowy dealerskiej. (abstrakt oryginalny)

Increase of the business complexity and value chain relationship in the effective implementation of the company creation value strategy requires presentation of cause-and-effect relationships and selection of the strategies on different business levels, not only in a general strategy perspectives. Depending on the cause and effect diagrams, centers of responsibility are distinguished, and are formulating their own strategies. A contractual networking companies requires to build such an information system, which should include communication with partners in the formulation and implementation of such strategies and control its implementation from the point of view adopted. The purpose of the article is to present assumptions of strategic scorecards of two types of corporations operating under franchise and dealer ship contract. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzozowski A. (2006), Jak przełożyć Balanced Scorecard na niższe poziomy zarządzania, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 2.
  2. Kaplan R.S., Norton D.P. (2011), Dopasowanie w biznesie. Jak stosować strategiczną kartę wyników, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  3. Kaplan R.S., Norton D.P. (2011), Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  4. Koch A., Napierała J. (red.) (2013), Umowy w obrocie gospodarczym, wyd. 3, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
  5. Metody kaskadowania Zrównoważonej Karty Wyników (2003), przeł. K. Bobińska, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 2.
  6. Metody kaskadowania Zrównoważonej Karty Wyników (2003), przeł. K. Bobińska, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 5.
  7. Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  8. Skoczylas W. (2011), Pomiędzy Shareholder Value a Stakeholder Value, w: Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  9. Staszewska J. (2009), Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa.
  10. www.innowacje.umk.pl/site/pracownicy/e1327600277/e1327600464/e1351166071.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu