BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suska-Szczerbicka Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Efektywność racjonalnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej: studium przypadku
Efficiency of a Rational Selection of the Electrical Power Provider: Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 63-72, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Energetyka, Dystrybucja energii elektrycznej, Efektywność, Racjonalność zachowań
Energetics, Electric power distribution, Effectiveness, Rationality of behavior
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono zapisy dotyczące efektywności wprowadzanych zmian w podmiotach na rynku. Zaprezentowano regulacje prawne związane z rynkiem energii elektrycznej, przedstawiono procedury dotyczące zmiany dostawców energii elektrycznej i wymieniono najbardziej charakterystyczne zjawiska, które towarzyszą zakupom energii. Zaprezentowano ponadto, jak oferty cenowe poszczególnych zakładów energetycznych wpływają na budżet zespołu szkół ogólnokształcących. Uzyskana analiza wskazuje, że stosowana przez analizowane zakłady energetyczne konkurencja cenowa nie zachęca do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. (abstrakt oryginalny)

In this paper records concerning efficiency of changes introduced in market entities have been presented. It shows legal regulations regarding the electrical energy market. The author presents procedures necessary to change of the electrical power providers. The most characteristic phenomena accompany ing purchasesof the electrical power are listed in the paper. The way how the price policies of particular electricity companiesinfl uence the budget of a complex of grammar schools is analysed here. Obtained analysis shows that price competition between the analysed electricity companies does not encourage to change the electricity provider. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dąsal K., Popławski T. (2008), Zmienność zużycia energii elektrycznej małych odbiorców w kontekście rynku energii, "Rynek Energii" nr 1, 141-146.
 2. Dembny A. (2012), Rynek przetargów na dostawy energii elektrycznej, "Rynek Energii" nr 2.
 3. Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (2001), Ochrona środowiska, PWE, Warszawa.
 4. Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K. (2010), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody. Strategie, Difin, Warszawa.
 5. Mokrzycki E., Ney R., Siemek J. (2008), Światowe zasoby surowców energetycznych - wnioski dla Polski, "Rynek Energii" nr 6.
 6. Nowacki M. (2010), Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Pearce D.W., Turner R.K. (1990), Economics of natural resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, New York.
 8. Soliński I., Ostrowski J., Soliński B. (2010), Energia wiatru, komputerowy system monitoringu, Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
 9. Urbańczyk E., Szczęsna A. (2002), Efekt lewarowania jako miara ryzyka działalności przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, t. 2, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Kreos, Szczecin.
 10. Walczak M. (red.) (2007), Analiza fi nansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. Vademecum rachunkowości, Difin, Warszawa.
 11. Cherka M., Elżanowski F.M., Swora M., Wąsowski K.A. (red.) (2010), Energetyka i ochrona środowiska w  procesie inwestycyjnym, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2007-2008. Informacje i opracowania statystyczne (2010), GUS, Warszawa.
 13. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, DzU 2006, nr 89, poz. 625; nr 104, poz. 708; nr 158, poz. 1123; nr 170, poz. 1217; DzU 2007, nr 21, poz. 124; nr 52, poz. 343; nr 115, poz. 790; nr 130, poz. 905; DzU 2008, nr 180, poz. 1112; nr 227, poz. 1505; DzU 2009, nr 3, poz. 11; nr 69, poz. 586; nr 165, poz. 1316; nr  215, poz. 1664; DzU 2010, nr 21, poz.104;nr 81, poz. 530.
 14. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, DzU 2010, nr 113, poz. 759; nr 161, poz. 1078; nr 182, poz.1228.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu