BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bluszcz Anna (Politechnika Śląska), Kijewska Anna (Politechnika Śląska), Sojda Adam (Politechnika Śląska)
Title
Analiza efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa górniczego
The Efficiency Analysis of Value-Based Management of Mining Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 87-96, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Ekonomiczna wartość dodana, Górnictwo
Value Based Management (VBM), Economic Value Added (EVA), Mining sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracy zaprezentowano możliwość wykorzystania strategicznej macierzy zysku ekonomicznego do analizy efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa górniczego. Macierz ta pozwala na określenie pozycji wybranego przedsiębiorstwa z punktu widzenia szans i zdolności do tworzenia wartości. Informuje również decydentów, jakie działania powinni podjąć w przyszłych okresach funkcjonowania przedsiębiorstwa, aby wartość ta mogła być skutecznie maksymalizowana. Stosowne obliczenia przeprowadzono dla wybranego przedsiębiorstwa górniczego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the possibility to use the strategic economic profit matrix to analyze the effectiveness of the mining enterprise value management. This matrix allows to determine the position of the selected companies in terms of opportunities and the ability to create value. This matrix also inform policy makers what action they should take in the future periods of functioning of the enterprise, that this value could be effectively maximized. The relevant calculations were performed for the selected mining company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bluszcz A., Kijewska A. (2013), Pomiar ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa górniczego, "Przegląd Górniczy". Wydanie specjalne nr 4.
 2. Bluszcz A., Kijewska A. (2013), Strategia wzrostu wartości szansą dla rozwoju przedsiębiorstwa górniczego, w: Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego, red. A. Bluszcz, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 3. Bohm-Bawerk E. (1924), Kapitał i zysk z kapitału, Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej, Kraków. Dostępne pod adresem: www.mises.pl.
 4. Chamot B. (2009), Zysk ekonomiczny kluczem do zrozumienia EVA, "Biuletyn Rachunkowości" nr 21.
 5. Cwynar A., Dżurak P. (red) (2010), Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie, Poltext we współpracy z PricewaterhouseCoopers, Warszawa.
 6. Fierla A. (2008), Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Gołębiewski G., Szczepankowski P. (2007), Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 8. Helfert E.A. (2004), Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 9. Przemysł górnictwa węgla kamiennego w Polsce (2012), www.nwrkarbonia.pl/pl/media/magazyn-open-mine/open- -mine-03-2012/przemysl-gornictwa-wegla-kamiennego-w-polsce (dostęp 1.05.2013).
 10. Ogrodnik M., Mieszaniec J. (2010), Metoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 11. Piasecki P. (2010), Zarządzanie referencjami jako element zarządzania wartością firmy, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa i strategiczna karta wyników. Teoria i praktyka, red. A. Jabłoński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 12. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu