BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bożek Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Emerling Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu
Credit Policy of the Enterprise and Insurance of Credit Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 97-108, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Polityka kredytowa, Zarządzanie ryzykiem, Kredyt kupiecki, Ubezpieczenie kredytu
Crediting policy, Risk management, Trade credit, Credit insurance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Polityka kredytowa polega na zarządzaniu należnościami w zakresie dostaw i usług. Wykorzystywanie odroczonych terminów płatności skutkuje zwiększeniem obciążeń finansowych przedsiębiorstwa oraz utrudnia zachowanie płynności finansowej. Aby przyśpieszyć obrót gotówki w przedsiębiorstwie, należy rozważyć wdrażanie odpowiedniego instrumentarium, które może powodować poprawę ściągalności należności oraz zwiększyć bezpieczeństwo finansowe. Stosowanie ubezpieczeń kredytu kupieckiego w przedsiębiorstwach jest właściwym sposobem stabilizacji płynności finansowej. Kredyt kupiecki staje się najczęściej wykorzystywanym mechanizmem polityki sprzedaży produktów i usług przez przedsiębiorstwa (abstrakt oryginalny)

The credit policy is to manage the receivables of supply and services. Used of postponed payments causes increase of financial costs and makes difficult to hold financial liquidity. Enterprise should takes into consideration special instruments as well, in order to improve collection of money for trade receivables and financial safety. Implementing of insurance of credit risk in buyer credit in enterprises is good way improve financial safety. Buyer credit is the most frequent instrument used in sales policy enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bożek S. (2010), Funkcjonowanie przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w warunkach ryzyka. Standaryzacja zarządzania ryzykiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 2. Bożek S. (2009), Rola ryzyk katastroficznych na tle ryzyk niehandlowych, w: Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Henzel, t. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Cicirko T., Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Dębniewska M., Skorwider J. (2008), Teoretyczne aspekty ubezpieczenia kredytu kupieckiego, w: Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, red. E. Kucka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 5. Hanzel A. (2008), Metody identyfikacji ryzyka, w: Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, red. I. Jędrzejczyk, S. Bożek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 6. Kukiełka J., Poniewierka D. (2003), Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 7. Kwiecień I., Kowalczyk P. (2007), Ubezpieczenie kredytu kupieckiego na polskim rynku - uwagi o  możliwościach i barierach rozwoju, w: Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. W. Sułkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Kraków.
 8. Machała R. (2001), Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Michalik L., Seliga D. (2005), Ubezpieczenia finansowe, w: Podstawy ubezpieczeń, red. J. Monkiewicz, t. 2 Produkty, Poltext, Warszawa.
 10. Michalski G. (2010), Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 11. Podedworna-Tarnowska D. (2006), Faktoring w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Polski rynek ubezpieczeniowy 2011 (2012), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, plik pdf, www. stat.gov.pl.
 13. Sierpińska M., Wędzki D. (2001), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Szczepańska-Bębenek M. (2002), Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i  Zdrowotnych" nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu