BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Geryk Marcin (Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku)
Title
Złożoność procesów zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego i ich wpływ na kształtowanie wartości uczelni jako jednej z miar efektywności zarządzania
Complexity Management Processes of Higher Education Institutions and their Impact on the Value of Institutions as One of Measurement Performance Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 127-134, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Społeczna odpowiedzialność, Zarządzanie wartością, Efektywność zarządzania, Zarządzanie szkolnictwem
Higher education, Social Responsibility, Value management, Management effectiveness, Education management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Istotą funkcjonowania każdej uczelni powinna być długofalowa strategia oparta na wytyczonych celach. Szczególne usytuowanie w przestrzeni społecznej i gospodarczej wymusza odpowiednie relacje z interesariuszami. Najistotniejsze okazuje się utrzymywanie równowagi między poszczególnymi grupami interesariuszy. Edukacja to priorytetowy obszar rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, a wykorzystanie posiadanych zasobów, zarówno intelektualnych, jak i materialnych, to najpełniejszy sposób realizacji społecznej odpowiedzialności. Uczelnia powinna inwestować w badania, być stymulatorem działań proinnowacyjnych. Uczestnictwo w klastrach czy wdrażanie wyników badań mogą stanowić poważną część przychodów uczelni. Działania te powinny prowadzić do wzrostu wartości uczelni jako wskaźnika rozwoju i jej rosnącej pozycji na rynku szkolnictwa wyższego czy - jak określa się ten rynek w Stanach Zjednoczonych - educational industry. (abstrakt oryginalny)

The essence of the operation of each institution should be a long-term strategy based on defined targets. Specific location in the social and economic forces relevant stakeholder relations. The key turns out to maintain a balance between the different stakeholders. Education is a priority area for the development of modern society, and the use of available resources, both intellectual and material, the fullest possible realization of social responsibility. The university needs to invest in research, be a stimulus pro-innovation activities. Participation in clusters and the implementation of research results can be a major part of the revenue the university. These actions should lead to an increase in the value of the university, as an indicator of growth and its growing position in the market for higher education or - as determined by the market in the United States - the "educationalindustry." (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bereźnicki F. (2011), Szkolnictwo wyższe w procesie przemian, "Edukacja Humanistyczna" nr 2.
 2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Černiauskas G., Seiranov J. (2011), University Reserves Management: International Practices and Opportunities for Lithuania, "Business, Management and Education" nr 9.
 4. Galunic Ch., Hermreck I. (2013), Jak pomóc pracownikom przyswoić sobie strategię, "Harvard Business Review Polska", maj.
 5. Garvin D.A. (1998), The Processes of Organization and Management, "Sloan Management Review", Summer.
 6. Geryk M. (2007), Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Geryk M. (2012), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 8. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 9. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 10. Jajszczyk A. (2010), Równe szanse dla uczelni publicznych i niepublicznych w strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku, w: Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego, red. J. Malec, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 11. Katzenbach J.R., Steffen I., Kronley C. (2013), Trwała przemiana kulturowa, "Harvard Business Review Polska" maj.
 12. Komorowski J. (2011), Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Moczydłowska J. (2013), Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami jako wewnętrzne źródło kryzysu w organizacji, w: Strategie działań w warunkach kryzysu, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 14. Moszkowicz M., E-economy jako tło dla "przedsiębiorstwa przyszłości", www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ ref14_full.html.
 15. Cztery uczelnie na liście Diamentów Forbesa (2012), www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,389919,czteryuczelnie- na-liscie-diamentow-forbesa.html.
 16. Rumelt R.P. (2013), Dobra strategia, zła strategia. Czym się różnią i jakie to ma znaczenie, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 17. Sokołowska J. (2011), Podejście procesowe w zarządzaniu uczelnią wyższą, w: Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, red. J. Dworak, J. Jaworski, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku t. 14, Gdańsk.
 18. Temple P. (2012), Effective Universities: Some Considerations of Funding, Governance and Management, w: The Modernisation of European Universities. Cross-National Academic Perspectives, red. M. Kwiek, A. Kurkiewicz, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main.
 19. Wilkin J. (2010), Ile kosztuje dobry uniwersytet?, "Nauka" nr 4.
 20. Williams G., Kitaev I. (2005), Overview of National Policy Contexts for Entrepreneurialism in Higher Education Institutions, "Journal of the Programme on Institutional Management in Higher Education, Higher Education Management and Policy", vol. 17, no. 3. Special Issue: Entrepreneurship, OECD, Paris.
 21. Wolf A.M. (2011), The Problems with Payouts: Assessing the Proposal for a Mandatory Distribution Requirement for University Endowments, "Harvard Journal on Legislation" vol. 48, no. 2.
 22. Wolszczak-Derlacz J., Parteka A. (2010), Produktywność naukowa wyższych szkół publicznych w Polsce. Biometryczna analiza porównawcza, Ernst & Young Sprawne Państwo, Warszawa.
 23. Zakrzewski P. (2013), Audyt zarządzania wiedzą - identyfikacja kluczowych zasobów firmy metodą analizy sieci społecznych, w: Strategie działań w warunkach kryzysu, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 24. Zalega T. (2013), Tendencje rozwojowe konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu finansowo- ekonomicznego, w: Strategie działań w warunkach kryzysu, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu