BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głębocka Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Pomiar efektywności działalności na podstawie rachunku przepływów pieniężnych
Measurement of Efficiency of Activity on the Basis of the Cash Flow Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 135-145, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Efektywność, Rachunek przepływów pieniężnych, Działalność operacyjna
Effectiveness, Cash-flow statement, Operating activities
Note
streszcz., summ..
Abstract
Globalizacja procesów gospodarczych, duża konkurencyjność na rynkach krajowych i zagranicznych zmusza firmy do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób efektywny. Ocena efektywności działalności gospodarczej odgrywa ważną rolę w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Pomiar efektów prowadzonej działalności i ich ocena mogą być realizowane przy użyciu różnych metod. Obecnie użytkownicy sprawozdań finansowych żądają informacji, która jest im potrzebna do przewidywania przyszłej sytuacji finansowej. Z tego powodu rośnie znaczenie rachunku przepływów pieniężnych jako źródła informacji dla oceny efektywności przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania informacji ujętych w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych do pomiaru i oceny efektywności działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The globalization of economic processes, high competitiveness in the domestic and foreign markets is forcing companies to do business in an efficient manner. Evaluation of the effectiveness of economic activity plays an important role in the decision - making process. Measuring the effects of the activities and their evaluation can be carried out using various methods. Currently, users of financial statements require information which is needed for them to predict the future financial situation. For this reason, the growing importance of the cash fl ow statement as a source of information for the evaluation of the efficiency of the company. For this reason, the importance of the cash fl ow statement as a source of information for the evaluation of the efficiency of the company is growing. The purpose of this article is to provide opportunities for the use of the information contained in the cash fl ow statement to measure and assess the effectiveness of the business. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 2. Eljasiak E. Parteka W. (1996), Przepływy gotówkowe, ustalanie, analiza, planowanie, zarządzanie, ODDK, Gdańsk.
 3. Gierusz J. (2009) Przebudowa sprawozdawczości finansowej - propozycja IASB i FASB, "Rachunkowość" nr 7.
 4. Gos W. (2011a), Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzenia, formy prezentacji, PWE, Warszawa.
 5. Gos W. (2011b), Rachunek przepływów pieniężnych, Difin, Warszawa.
 6. Gottlieb M., Lewczyński W. (1993), Cash flow, sprawozdanie z przepływów gotówki (w praktyce USA i w warunkach polskich), Sopot.
 7. Kowalczyk J. (2007) Jak oceniać efektywność działania firmy, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" nr 17, www. ekonom.xmc.pl/rachunek-ekonomiczny/mierniki-rachunku-ekonomicznego.
 8. Maślanka T. (2008) Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Szychta A. (2007), Balanced Scorecard jako zintegrowany system pomiaru wyników przedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 49.
 10. Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 97, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 11. Śnieżek E. (1997), Jak czytać Cash flow, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 12. Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Wędzki D. (2003), Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 15.
 14. Wędzki D. (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. 1, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Uchwała nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z 10 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia poprawionego krajowego standardu rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych".
 16. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity z 2 września 2009 r., DzU nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu