BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowska Marlena (Politechnika Częstochowska)
Title
Wartość rynkowa oznaką pozycji i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
The Market Value as an Indication of the Position and Competitive Advantage of Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 147-155, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Competitive advantage, Competitiveness, Market value of enterprise
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zasadniczym celem opracowania jest próba teoretycznej i empirycznej analizy możliwości uznania wartości rynkowej za oznakę pozycji i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie zakładające, że wysoka wartość rynkowa danego przedsiębiorstwa w relacji do jego wartości księgowej łączy się z jednoczesnym wysokim udziałem w rynku danego podmiotu. Istotność podjętego tematu wynika z przyjęcia koncepcji kreowania wartości jako zasadniczego celu działalności przedsiębiorstwa. Badaniami empirycznymi objęto spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należące do sektora budownictwo. Wyróżniono zmienne łączące się z przejawami pozycji i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, tj. udział przychodów ze sprzedaży danego podmiotu w łącznych przychodach całego sektora oraz relację wartości rynkowej danej spółki do jej wartości księgowej. Wykazano brak zależności korelacyjnej między wyżej wymienionymi zmiennymi. Na podstawie analizy empirycznej stwierdzono znaczącą różnicę między miejscem w rankingu pod względem wygenerowanej wartości rynkowej a stopniem udziału przedsiębiorstwa w ogólnych przychodach ze sprzedaży całego sektora. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is a theoretical and empirical analysis of the possibility to recognize the market value as an indication of the position and the competitive advantage of enterprises. The main thesis of this article is the statement assuming that the high market value of a company in relation to its book value, is combined with simultaneous high market share of this company. The significance of chosen topic stems from the approval of the concept of value creation as a key objective of the company's activity. Empirical research consisted the companies listed on the Stock Exchange in Warsaw belonging to the construction sector. The variables of the position and the competitive advantage of company's were distinguished, i.e. the share of revenues from the sale of the company's to total revenue of the whole sector and the relation of the market value of the company to its book value. The results showed a lack of correlations between above mentioned variables. Based on the empirical analysis a significant difference between the place in the ranking in terms of generated marketvalue and the extent of the company's total sales revenue of the entire sector has been stated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Duraj J. (2007), Wspieranie finansowe jako problem zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, w: Dynamika zarządzania organizacjami: paradygmaty, metody, zastosowania: księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 2. Dzikowska M., Gorynia M. (2012), Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, "Gospodarka Narodowa" nr 4.
 3. Flak O., Głód G. (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele. Część 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 4. Gorynia M. (1998), Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 5. Gorynia M. (red.) (2002), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Grabowski T. (1994), Wzorzec rynkowego zachowania przedsiębiorstwa, w: Droga do rynku - aspekty mikroekonomiczne, red. W.J. Otta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 7. Kościelniak H., Nowakowska-Grunt J. (2009), Zastosowanie wskaźnika syntetycznego w monitoringu finansowym przedsiębiorstw, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Malara Z. (2003), Czynniki sukcesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej restrukturyzowanych przedsiębiorstw, w: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, red. J.L. Czarnota, M. Moszkowicz, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 9. Nitkiewicz T. (2010), The Tools of Implementing Sustainability in Business Sector, w: The Role of Business in Achieving Sustainability. Part 1: Instruments and Strategies, red. V. Modrak, T. Nitkiewicz, TUKE, Presov.
 10. Otola I. (2011), Strategie krótkoterminowego fi nansowania spółek kapitałowych przemysłu lekkiego, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, M. Romanowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Porter M.E. (2006), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 13. Puto A., Brendzel-Skowera K. (2012), Zmiana jako warunek i przesłanka rozwoju przedsiębiorstwa, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości i rozwoju organizacji, red. H. Kościelniak, B. Skowron-Grabowska, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 14. Rocznik Giełdowy 2013. Dane statystyczne za rok 2012, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 15. Simmonds K. (1996), The Accounting Assessment of Competitive Position, "European Journal of Marketing", vol. 20, no. 1.
 16. Siudak M. (2001), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 17. Skawińska E., Zalewski R.I. (2009), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa.
 18. Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 19. www.notoria.pl
 20. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu