BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kumor Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Strojek-Filus Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Przekształcenie sprawozdania finansowego w procesie ustalania wartości jednostki gospodarczej
Transformation of Financial Statement in Valuation of Enterprise Processing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 193-202, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Sprawozdanie finansowe, Prawo bilansowe, Wartość dla akcjonariuszy
Enterprise value, Financial statements, Balance law, Shareholder Value (SHV)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sprawozdanie finansowe w tradycyjnym ujęciu ma charakter retrospektywny. Wprowadzanie w coraz większym zakresie wartości godziwej jako parametru wyceny składników aktywów zmienia charakter sprawozdania finansowego na prospektywny. Prospektywne ujęcie majątku i wyników jednostki w sprawozdaniu finansowym może stanowić istotne ułatwienie dla właścicieli kapitału w ustalaniu wartości jednostki gospodarczej. W modelu prospektywnym kapitał udziałowców nie jest ustalany jako rezultat wyceny aktywów i zobowiązań, ale odzwierciedla wartość przedsiębiorstwa. Wartość tę wyznacza rynek lub niezależni eksperci, przez co wartość kapitału własnego w tym modelu nie zależy od przyjętej polityki rachunkowości. Jednak sprawozdanie finansowe o charakterze retrospektywnym również takie zadanie może spełniać, tyle że wymaga odpowiednich przekształceń. W artykule przeprowadzano analizę obowiązującego modelu sprawozdawczego oraz propozycji biznesowej formuły sprawozdawczej proponowanej przez IASB i FASB. (abstrakt oryginalny)

The traditional financial statement is the retrospective report preper according to prudence principle where the shareholders'equity not represents shareholder value. The retrospective financial statement can be convert into report which presents shareholder value. One of the elements of such financial statement transformation is measurement of assets and liabilities at fair value and applying the internally generated goodwill. The paper covers the analysis of obligatory model of financial statement according to proposed by IASB and FASB changes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czajor A., Czajor P., Gad J., Frendzel M., Walińska E., Wencel A. (2010), Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości - wybrane zagadnienia, w: Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Gierusz J. (2009), Sprawozdanie finansowe według projektu IASB i FASB a wyzwania współczesnej rachunkowości, w: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, red. H. Buk, A. M. Kostur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Hoogendoorn M. (2000), A Financial Statement Model Based on Shareholder Value, www.imwww.fee.uva.nl/~pv/ PDFdocs/2000-04.pdf.
 4. Maćkowiak E. (2012), Odzwierciedlenie koncepcji wartości godziwej w wartości przedsiębiorstwa, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 5. Strojek-Filus M. (2013), Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 6. Śnieżek E. (2007), Rachunek przepływów pieniężnych, ODDK, Gdańsk.
 7. Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Świderska G.K. (2009), Od teorii dynamicznego bilansu do modelu sprawozdawczości finansowej według IASB i FASB, w: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, red. H. Buk, A.M. Kostur, Wydawnictwo Akademii Ekonomocznej w Katowicach, Katowice.
 10. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, ostatni ujednolicony tekst DzU z 13 marca 2013, poz. 330.
 11. Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Walińska E., Wencel A. (2010), Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości - wybrane zagadnienia, w: Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej 2010 (The Conceptual Framework for Financial Reporting).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu