BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maćkowiak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Information Contained in the Statutowy Financial Statements And Management of the Enterprises Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 203-210, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Przepływy pieniężne, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Bilans, Rachunek zysków i strat, Podejście systemowe
Financial statements, Cash flows, Value Based Management (VBM), Balance sheet, Profit and loss statement, System-based approach
Note
streszcz., summ..
Abstract
Konsekwencją modelowania rzeczywistości gospodarczej, w której istotne miejsce zajmuje przedsiębiorstwo, jest podejście systemowe stanowiące logiczne powiązania pomiędzy elementami tego systemu. Elementy te różnią się między sobą. Przykładem takiego systemu jest sprawozdanie finansowe stanowiące logiczne powiązanie rachunkowości, finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Sprawozdanie finansowe ma więc na celu opisanie rzeczywistości finansowej przedsiębiorstwa, dlatego tak ważna jest szeroka i pełna interpretacja sprawozdania finansowego, jednak efektywne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa wymaga jego przekształcenia. Przekształcenie to ma stanowić pomoc dla zarządzających, właścicieli i szeroko rozumianych interesariuszy. Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób zmieniało się sprawozdanie finansowe w Polsce na przełomie XX i XXI w. Wskazano zmiany w bilansie, rachunku zysków i strat oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, których celem było dostosowanie do potrzeb rozwijającej się gospodarki oraz dostosowaniem uregulowań krajowych do standardów międzynarodowych oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Hipotezy: 1. Sprawozdanie finansowe jest poddane ciągłym modyfikacjom mającym na celu najpełniejsze dostosowanie uregulowań krajowych do wymogów międzynarodowych. 2. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym są niewystarczające na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to indicate how financial statements were changing in Poland at the turn of the twentieth and twenty-first centuries. There are indicated changes in the balance sheet, the profit and loss account and cash fl ow reports, which purpose was to adapt to the needs of a growing economy and the adjustment of the national legislation to the international standards and EU directives. Hypothesis: 1. Financial statements are subject to constant modifications in order to adapt national regulations to the international requirements. 2. The information contained in the financial statements are not sufficient for the purposes of the enterprise value management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzezin W. (1998), Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  2. Garbrusewicz W., Kołaczyk Z. (2005), Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa.
  3. Jarugowa A., Walińska E. (1997), Roczne sprawozdanie finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.
  4. Jaruga A. (1992), Rachunkowość finansowa, Towarzystwo Gospodarcze RAFiB, Łódź.
  5. Sobańska I. (2003), Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 13 (69).
  6. Lipiński S. (1919), Buchalteria pojedyncza. Dla rzemieślników i drobnych kupców, Wydawnictwo M. Arcta Warszawa.
  7. Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Jonas K., Szulc M. (2011), Sprawozdania finansowe i ich analiza, SKwP, Warszawa.
  8. Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
  9. Świderska G.K. (1997), Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, w: Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa.
  10. Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu