BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza pojęcia grupy kapitałowej w polskiej gospodarce i literaturze ekonomicznej
Analysis of the Concept of Capital Group the Polish Economy and the Economic Literature
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 211-222, rys., tab., bibliogr. 39 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Teoria ekonomii, Grupa kapitałowa, Holding, Korporacje
Economic theory, Capital group, Holding, Corporation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania terminologicznego i braku jednolitości w nazewnictwie podmiotów połączonych w gospodarce i literaturze ekonomicznej. Grupa kapitałowa staje się powszechną formą funkcjonowania polskiej gospodarki. Powszechność występowania tego podmiotu nie jest jednoznaczna ze stosowaniem jednolitej definicji w literaturze i gospodarce polskiej. Grupa kapitałowa to jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi mającymi wspólny cel gospodarczy, w ramach którego funkcjonują podmioty mające osobowość prawną, powiązane ze sobą kapitałowo, organizacyjnie i prawnie. (abstrakt oryginalny)

This article presents the diversity of terminology and a lack of consistency in the naming of entities linked to the economy and literature. The group is a fairly common form of the functioning of the Polish economy. The prevalence of this entity is not clear from the application of a uniform definition in the literature and the Polish economy. A group is a parent company and its subsidiaries having a common economic objective function in which the legal bodies that are linked financially, organizationally and legally. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aluchna M. (2007), Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Perspektywa międzynarodowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Baek J-S., Kang J.K., Lee I. (2005), Business Groups and Tunneling: Evidence from Private Securitas Offerings by Koreans Chaebols, "EI Working Paper Series" no. 2004-6, www.papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=702042.
 3. Belezon S., Berkovitz T. (2007), Innovation in business groups, wwwssrn.com/abstract=1026110.
 4. Białecki K., Dorosz A., Januszkiewicz W. (1986), Słownik handlu zagranicznego, PWE, Warszawa.
 5. Carney M. (2008), The many features of Asian business groups, "Asia Pacssific Journal of Management" vol. 25.
 6. Chadam J. (2012), Synergia i wartość w strukturach kapitałowych. Identyfikacja. Analiza. Zarządzanie, Difin, Warszawa.
 7. Clarke D. (2003), Corporate Governance in China: An Overview, "China Economic Review" vol.14, iss. 4, s. 494- 507, www.ssrn.com/abstract=1097265.
 8. Cuervo-Cazzura A. (2006), Business Groups and Their Types, "Asia Pacific Journal of Management" vol. 23.
 9. Falencikowski T. (2008), Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 10. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2010 roku (2012), Główny Urząd Statystyczny. Departament Przedsiębiorstw, Materiały na konferencję prasową 27 stycznia 2012, Warszawa.
 11. Haus B. (2000), Formy koncentracji w przemyśle, w: Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Difin, Warszawa.
 12. Karbasiewicz Z. (2008), Kieretsu. Japoński model grupy kapitałowej, w: Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, red. M. Aluchna, P. Płoszajski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Kedia B., Mukherjese D., Lahiri S. (2006), Indian Business Groups: Evolution and Transformation, "Asia Pacific Journal of Management" vol. 23.
 14. Khanna T., Yafeh Y. (2005), Business Groups in Emerging Markets, European Corporate Governance Institute, "National Bureau Of Economic Research", NBER Working Paper no. 92.
 15. Koch A., Napierała J. (red.) (2011), Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki, wyd. 3, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Kreft Z., Nogalski B. (2002), Holding. Pole walki czy symbiozy tworzących go podmiotów, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Lichtarski J. (red.) (1992), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 18. Mishra A., Akbar M. (2007), Empirical examination of diversifi cation strategies in buiness groups. Evidence from Mering markets, "International Journal of Emering Markets" vol. 2.
 19. Morck R. (2004), How to eliminate Pyramidal Business Groups - The Double Taxation of Inter - Corporate Dividends and Other Incisive Uses of Tax Policy, "National Bureau Of Economic Research", NBER Working Papers no. 10944.
 20. Morck R., Wolfenzon D., Yeung B. (2004), Corporate governance, economic entrenchment and growth, "National Bureau of Economic Research", NBER Working Paper no. 10692.
 21. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (2012), Sieci międzyorganizacyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 22. Oryginalna A Zetka (2004), Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Perkins S., Morck R., Young B. (2008), Innocents abroad: The Hazards of International Join Venture with Pyramidal Group Firm, "National Bureau Of Economic Research", NBER Working Papers no.13914, www.ssrn.com.. abstract=1097265.
 24. Praktyczny przewodnik po MSSF/MSR (2014), www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/uslugi/audyt/mssf/ccebe7222c10e- 110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
 25. Radygin A. (2007), Corporate Governance, Integration and Reorganization: The Contemporary Trends of Russian Corporate Groups, "Econ Change" vol. 39.
 26. Rozporządzenie nr 2137/85/EWG z 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG), Dz. Urz. WE L 199 z 31.07.1985.
 27. Sikacz H. (2011), Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 28. Śliwa J. (2007), Zarządzanie finansami w złożonych organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 29. Toborek-Mazur J. (2006), Pozyskanie efektów jedności gospodarczej jako przesłanka tworzenia struktury holdingowej, Zeszyty Naukowe nr 691 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 30. Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037, ze zm.
 32. Ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości DzU 2009, NR 152, poz. 1223 ze zm. z dnia 18 marca 2008 r., www. lex.com.pl/serwis.
 33. Ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, DzU 2005, nr 62, poz. 551.
 34. Wawrzyniak B. (2000), Koncentracja w gospodarce jako światowa tendencja w zarządzaniu globalnym, w: Grupy kapitałowe w Polsce, red. M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak, Difin, Warszawa.
 35. Wawrzyniak B. (red.) (2002), Polskie grupy kapitałowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 36. Wiankowski S. i in. (2000), Praktyka funkcjonowania krajowych grup kapitałowych, ORGMASZ, Warszawa
 37. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 38. www.lex.com.pl/serwis.
 39. Zatoni A. (2001), Corporate Groups and Corporate Governance, materiały konferencyjne Raport o zarządzaniu, VI Edycja, WSPiZ im. L. Koźmińskiego - KNOiZ PAN, Warszawa, 24-25 września 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu