BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Ewa
Title
Państwo a społeczna odpowiedzialność biznesu
The State and the Corporate Social Responsibility
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 2, s. 9-30, tab. bibliogr. 39 poz.
Keyword
Państwo, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Administracja publiczna, Globalizacja, Gospodarka rynkowa
State, Corporate Social Responsibility (CSR), Public administration, Globalization, Market economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problem jak pogodzić efektywność i sprawność gospodarowania ze sprawiedliwością społeczną występuje już od czasów antycznej Grecji i Rzymu. Dylematy w tym obszarze nie tylko nie słabną, lecz przeciwnie - zaostrzają się i przyjmują wymiar globalny. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim degradację i wyczerpywanie się zasobów naturalnych i wynikające z tego granice wzrostu gospodarczego, starzenie się społeczeństw w państwach rozwiniętych, nadmierną finansyzację obrotu gospodarczego, narastające dysproporcje w podziale światowego bogactwa i dostępie do niego, patologie społeczne, w tym wynaturzenia demokracji. Wciąż brak jest satysfakcjonujących rozwiązań tych zagrożeń cywilizacyjnych, swego rodzaju węzłów gordyjskich współczesnego świata. Oczywiste jest to, co potwierdzają liczne badania i publikacje, że świat i światowa gospodarka znajdują się obecnie w okresie "naruszonej równowagi". Poszczególne państwa i regiony ponoszą negatywne tego konsekwencje, występujące w różnej skali i z różną intensywnością w zależności od poziomu rozwoju i uwarunkowań regionalnych. Globalizacja, dając nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstw, wpłynęła równocześnie na wzrost złożoności ich struktury, zaś działania podejmowane na skalę globalną (a zwłaszcza ich skutki) postawiły je przed koniecznością podjęcia stosownej odpowiedzialności. (fragment tekstu)

One of the ways to eliminate the negative consequences of globalization is the sustainable growth paradigm, which practical approach to business activity is constituted by the concept of the corporate social responsibility (CSR). The corporate social responsibility is a process of getting to know and to implement the changing stakeholder expectations in the management strategy. It also involves monitoring the influence of such strategy on competitiveness and company value on the market. Since CSR is a voluntary commitment of businesses, "in the end people have such government and such economy that they want and - in a way - that they deserve". This is why what is extremely important when implementing CSR, apart from the commitment of businesses themselves, is for one thing the role of the society which pushes companies to act responsibly, and for another - the state which creates a proper social, economic and political order. All of the above encourage to the reflection on the model of economic order and on the system of social values, which should be compliant with the human nature as well as ensure economic equilibrium. The concept of CSR is based on the assumption that a synthesis of freedom and responsibility of business activities on the market with social fairness is possible. The CSR aims to create capitalism with a "human face" in which the market and competition would be a tool to achieve important social goals: freedom for individuals, well-being for all, solidarity towards the society, subsidiarity, equal opportunities and eliminating the effect of social exclusion of individuals. It is mainly for this reason that the concept of CSR appears to adequately correspond to the current demand for a long-term crisis therapy and for prevention of similar crisis in the future. The highest deficits of international financial markets, as well as the world's real economy, were and are still to be found nowhere else but in the rules of the game and in freedom of responsibility. Business entities, which are active on the market should therefore obey the generally accepted rules of business activity. According to P. Samuelson, capitalism needs rules of the game; it must have a trustworthy legal system. The lack of norms triggers people's irrepressible desire for wealth, also - or maybe even mostly - at the expense of others. In market economy the freedom of individual enterprisers implies taking responsibility. For freedom and responsibility these are two sides of the same coin. When an individual is not responsible for the freedom it has, then the economic order cannot function e+ectively either from the economic or social perspective. The debate on the economic order and policy of its creation was previously not as crucial as it is today. This is not only linked to the dificult challenges the modern economy and world currently face, but also to the world financial crisis, which started in 2007 in the USA and which effects on real economy became more and more visible at the turn of 2008 and 2009. For what caused the current world crisis in the first place was a lack of generally accepted rules of the game on international financial markets, or in the rare cases where these rules exist - clear reluctance to obey them, together with lack of responsibility for the almost unlimited freedom of decision-makers. Such deliberations become especially important in discussion regarding the twilight or even the collapse of nation states; discussion which has lasted for almost half a century and which has become especially vivid after the Cold War as a result of higher intensity of globalization processes. Globalization significantly affects the functioning of the state on its internal and external surface, its relations with other countries on the international arena. In the face of increasing civilization problems of the modern world arises the question about the meaning, role and duties of the state in the process of building the new order in conformity with the concept of the sustainable growth. The study tries to define the role of the state in implementing CSR concepts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Albareda L., Corporate responsibility, governance and accountability: from self-regulation to co-regulation, "Corporate Governance" 2008, Vol. 8, Nr 4, s. 431.
 2. Albareda L., Tencati A., Lozano J., Perrini F., The government's role in promoting corporate responsibility: a comparative analysis of Italy and UK from the relational state perspective, "Corporate Governance" 2006, Vol. 6, Nr 4, s. 389.
 3. Bieleń S., Państwa w stanie kryzysu i upadku?, w: Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, red. M. Sułek, J. Symonides, Wyd. UW, Warszawa 2009, s. 61.
 4. Communication from the Commission of the European Communities concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development, Commission of the European Communities, Brussels, 02.07.2002, COM (2002) 347 final.
 5. Communication from the Commission. A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Develop, Commission of the European Communities, Brussels, 15.05.2001, COM (2001) 264 final, s. 9.
 6. Corporate Social Responsibility Final results & recommendations. Final report, European Multistakeholder Forum on CSR, June 2004, s. 6, http://circa.europa.eu/irc/empl/csr_eu_multi_stakeholder_forum/info/data/en/csr%20forum%20.nal%20report.pdf (03.01.2011).
 7. Corporate Social Responsibility. National public policies in the European Union, European Commission, September 2007, passim, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?doscId=1577&langId=en (03.01.2011).
 8. Cziomer E., Państwa, w: Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, red. E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 40.
 9. De George R., Kształtowanie norm etycznych w międzynarodowym biznesie: jaką rolę powinien odgrywać biznes, a jaką rząd?, w: Etyka w biznesie, red. P. Minus, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 98.
 10. Edgington E., Core Bill Provident. Regulacje prawne tu nie pomogą, "Magazyn Odpowiedzialnego Biznesu" 2003, nr 2, s. 30.
 11. Fel S., Podmioty pozarządowe w global governance, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt8/13_fel.pdf (03.01.2011).
 12. Fox T., Ward H., Howard B., Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study, The World Bank, Washington, D.C. 2002.
 13. Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 204-205.
 14. Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Brussels, 18.07.2001, COM (2001) 366 final.
 15. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 402-406.
 16. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Realizacja partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 22.03.2006, KOM (2006) 136 wersja ostateczna, s. 3.
 17. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Program prac Komisji na rok 2010. Czas na działanie. Część II. Załączniki, Komisja Europejska, Bruksela, 31.03.2010, KOM (2010) 135 wersja ostateczna.
 18. Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, 03.03.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna, s. 5-6, 20.
 19. Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej. Komunikat przewodniczącego Barroso w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Verheugenem, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 02.02.2005, KOM (2005) 24 wersja ostateczna, s. 34.
 20. Kuźmicz M., Państwo w stosunkach międzynarodowych, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 392-394.
 21. Mazurkiewicz P., CSR Implementation Guide. Non-legislative options for the Polish Government, The World Bank, Washington, D. C., November 2006, s. 19-20.
 22. Mendoza X., Vernis A., The changing role of governments and the emergence of the relational state, "Corporate Governance" 2008, Vol. 8, Nr 4, s. 392-393.
 23. Midttun A., Global governance and the interface with business: new institutions, processes and partnerships. Partnered governance: aligning corporate responsibility and public policy in the global economy, "Corporate Governance" 2008, Vol. 8, Nr 4, s. 409-410.
 24. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008, s. 131-132.
 25. Osiński J., Nauka o państwie wobec współczesnego kryzysu finansowego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiński, S. Sztaba, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 79.
 26. Osiński J., Niezbędność państwa w dobie globalizacji oraz jego współczesne modele, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 411.
 27. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 162.
 28. Przybyciński T., Dylematy kształtowania społecznej gospodarki rynkowej w Polsce, w: Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety, red. J. Stacewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 275.
 29. Pysz P., Komplementarność i synteza koncepcji polityki gospodarczej Waltera Euckena i Ludwiga Erharda, w: Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Wyd. Platan, Warszaw 2010, s. 67-68.
 30. Pysz P., Wprowadzenie, w: Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Wyd. Platan, Warszaw 2010, s. 15.
 31. Rok B., Biznes społecznie odpowiedzialny - teoria i praktyka, w: Ekonomia społeczna a rozwój, red. J. Hausner, MSAP, Kraków 2008, s. 158.
 32. Sajewicz T., Czy zasady odpowiedzialności powinny być prawnie usankcjonowane, "Magazyn Odpowiedzialnego Biznesu" 2003, nr 2, s. 29.
 33. Sławiński A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, red. J. Osiński, S. Sztaba, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 33-58.
 34. Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, UNDP, Warszawa 2007, s. 60-61.
 35. Survey of state corporate social responsibility policies. Summary of key trends, Special Representative of the United Nations' Secretary-General, June 2010, s. 3, 4, 7, http://198.170.85.29/Ruggie-state-CSR-policies-survey-Jun-2010.pdf (03.01.2011).
 36. Szulczewski G., Etyka wobec współczesnego kryzysu ekonomicznego, w: Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 67-98.
 37. Teneta-Skwiercz D., Rola administracji rządowej w zakresie rozwoju CSR w Polsce, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 114-115.
 38. Valor C., Corporate social responsibility and corporate citizenship: towards corporate accountability, "Business and Society Review" June 2005.
 39. Zadek S., Hojensgard N., Raynard P., Perspectives on the New Economy of Corporate Citizenship, the Copenhagen Center, Copenhagen 2001.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2011.2.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu