BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stryjek Joanna
Title
Wpływ kryzysu gospodarczego na potencjalne członkostwo Polski w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej
The Influence on the Economic Crisis' on the Potential Membership of Poland in the Third Stage of the Economic and Monetary Union
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 2, s. 31-53, tab., aneks, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Deficyt budżetowy, Strefa euro, Kryzys gospodarczy
Economic and Monetary Union (EMU), Budget deficit, Eurozone, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W sytuacji ciągłej niepewności co do ostatecznych konsekwencji kryzysu gospodarczego w strefie euro, jak również stopnia recesji gospodarczej w Polsce przyjęcie wspólnej waluty i jednoczesne pozbawienie się instrumentów polityki pieniężnej bez wątpienia pociąga za sobą pewne ryzyko. Gospodarka polska jest już jednak na tyle mocno powiązana z gospodarką strefy euro, że prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej recesji gospodarczej w państwach tworzących Unię Gospodarczą i Walutową, która byłaby w stanie ominąć Polskę, jest niewielkie. Znaczenie obecnego kryzysu gospodarczego dla członkostwa Polski w strefie euro (w tym zwłaszcza dla określenia pożądanej daty wprowadzenia euro) należy więc rozpatrywać głównie z punktu widzenia zdolności Polski do wypełnienia kryteriów konwergencji w warunkach spowolnienia gospodarczego. Przeprowadzenie takiej analizy jest celem niniejszego opracowania. (fragment tekstu)

The continuous uncertainty concerning the final consequences of the economic crisis in the Eurozone, as well as the level of recession in Poland, increase the risk of introducing the common currency and giving up the monetary policy instruments. However, the Polish economy and the economy of the Eurozone are so much interrelated that an emergence of a deep recession in the EMU which would be able to sidestep Poland is hardly probable. Hence, the influence of the current economic crisis on the Polish membership in the Eurozone should be analyzed mainly from the point of view of Poland's ability to ful%ll the convergence criteria under the economic slowdown. Such an analysis is the aim of this article. The biggest challenge for Poland is a substantial reduction in the budget deficit. In 2010 the budget deficit in Poland - instead of decreasing (as it was planned in the Polish "Convergence Programme") - continued to increase. Growing budget deficit means an increase in the public debt. Furthermore, the inability to fulfill the fiscal criterion leads to the serious problems concerning the other convergence criteria (that is, the level of nominal interest rates and the stability of the exchange rate). Moreover, under such circumstances it would be dificult for the fiscal policy to play the role of so-called stabilizer if Poland decided to enter ERM II (and such a role would be very helpful regarding the limited autonomy of the monetary policy). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. European Central Bank, Convergence Report 2008, May 2008, http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr200805en.pdf
 2. European Commission, Convergence Report 2008, "European Economy" 2008, Nr 3.
 3. European Commission, Convergence Report 2010, "European Economy" 2010, Nr 3, s. 166.
 4. European Commission, Statistical Annex of European Economy. Spring 2010, "European Economy", Brussels, May 2010.
 5. Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu?, red. G. Gorzelak, Regional Studies Association, Warszawa 2009, s. 10.
 6. Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę, Ministerstwo Finansów, Warszawa, październik 2008.
 7. Ministerstwo Skarbu Państwa, http://prywatyzacja.msp.gov.pl/portal/pr
 8. Narodowy Bank Polski, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa 2008, s. 356.
 9. Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011, Rada Ministrów RP, Warszawa, 29 stycznia 2010.
 10. Program konwergencji - aktualizacja 2008, Rada Ministrów RP, Warszawa, grudzień 2008.
 11. Program konwergencji - aktualizacja 2009, Rada Ministrów RP, Warszawa, luty 2010, s. 23-24.
 12. Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów mapy drogowej przyjęcia euro przez Polskę, Ministerstwo Finansów, Warszawa, kwiecień 2008.
 13. Wernik A., Równowaga finansów publicznych a euro, w: Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów do "Raportu na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej", Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008, s. 371.
 14. Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2010-2013, Rada Ministrów RP, Warszawa, sierpień 2010.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2011.2.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu