BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowska Mirela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza dochodu bankowego netto na przykładzie wybranych banków komercyjnych
The Analysis of Net Banking Income Quoting the Example of Selected Commercial Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 245-255, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Bankowość, Banki komercyjne, Efektywność, Dochody
Banking, Commercial banks, Effectiveness, Income
Note
streszcz., summ..
Abstract
Banki jako instytucje zaufania publicznego muszą realizować swoje cele, z których nadrzędnym jest osiąganie zysku. Wynika to ze strategii banku odnoszącej się do pozyskania kapitału, który powinien być lokowany w zyskowne produkty bankowe. Stąd wypracowany przez banki dochód netto ma źródło w działalności depozytowo-kredytowej. To na niej głównie skupiają się banki, ponieważ dalsze ich funkcjonowanie i rozwój są uzależnione od wiarygodności, którą zdobywają głównie dzięki efektywnemu wykorzystaniu powierzonych im kapitałów. Celem artykułu było przeprowadzenie wielokierunkowej analizy wielkości i struktury dochodu bankowego netto w wybranych bankach komercyjnych w latach 2009-2012. Do przeprowadzenia oceny wykorzystano metody analizy porównawczej oraz wybrane metody statystyki opisowej i mierniki rentowności. (abstrakt oryginalny)

As institutions of public trust, banks have to accomplish a number of goals. The most significant is to generate profit. This state of affairs stems from a strategy followed by banks in line with which they are to raise capital and allocate it in profit-making banking products. Therefore, banks earn their net income from deposit and credit activity. It is in the centre of their attention since their functioning and development depend on credibility which they have established mainly due to efficient use of capital they have at their disposal. The article presents a multi-dimensional analysis of the level and structure of net banking income generated by selected commercial banks during the period 2009-2012. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Flejterski S., Świecka B. (2007), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa.
  2. Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z. (2007), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  3. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa.
  4. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939.
  5. Wąsowski W. (2004), Ekonomika i finanse banku komercyjnego, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu