BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opałka Benedykt
Title
Planowanie i ocena projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem metod budżetowania zadaniowego
Planning and Evaluation of Investment Projects of the Self-Government Units With the Use of Task Budgeting Methods
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 2, s. 93-116, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Projekty inwestycyjne, Budżet zadaniowy
Local government, Investment project, Task budget
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem przedłożonego badania jest analiza i ocena możliwości wykorzystania metod budżetowania zadaniowego w zakresie planowania, finansowania i badania efektywności projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Jako tezę główną autor przyjął, że wzrost skuteczności i racjonalności planowania projektów inwestycyjnych oraz badanie ich efektów ekonomicznych mogą być osiągane poprzez zastosowanie układu budżetu, który pozwala ocenić zdolności inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz wykorzystać elementy analizy wskaźnikowej w zakresie poszczególnych zadań podejmowanych przez powyższe jednostki w perspektywie jednorocznej oraz wieloletniej. (fragment tekstu)

Organizational and legal conditions influencing the investment policy of Polish self-government units can be judged as still uncertain. The need for strengthening the rple of long term planning in public finance remains one of the most vital and current problems, which is especially important in accotdance to the investment projects in the public sector. The research indicatet that effectiveness of the investment projects executed by the self-government units can be significantly improved by using elements of taks budgeting methodology. Task budgeting can be therefore considered as an instrument of management which helps to link strategic planning with the investment project management. Widening the scope of implementation of task budgeting should lead to the improvement of methods of theeconomic evaluation of investment projects as well as annual and ling-term programs. The important factor is that the terms: 'budgetary task' and 'investment project' are highly similar. That similarity can stimulate developing analitical methods which are based on financial and material indicators. Main conclusions of the conducted research are that the most important advantages of implementing the task budgeting methods derive from their role as strong analytic tool helping to manage any types of the unit's resources and concentrating on achieving strategic goals. The conducted analysis also proved that with the use of wide scope of analitical tools, the task budgeting methodology strongly stimulates expansion of implementing quantitative indicators in evaluation of the public investment projects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bucior G., Zackiewicz B., Wykorzystanie budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, pr.zb. pod red. W. Krawczyka, KZF WZ AGH, Kraków 2003, s. 49.
 2. Domański K., Szołno-Koguc J., Budżet zadaniowy. Wprowadzenie do metodologii, materiały szkoleniowe, s. 3, portal.wsiz.rzeszow.pl/plik.aspx?id=2755 (20.09.2010).
 3. Dziurbejko T., Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006, s. 185.
 4. Ekiert K., Ewaluacja w administracji publicznej. Funkcje, standardy, warunki stosowania, "Biuletyn RCSS" 2004, nr 17, s. 15.
 5. Filas J., Piszczek M., Stobnicka I., Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury, Agencja Rozwoju Komunalnego, Kraków 1999, s. 31-32.
 6. Kosikowski C., Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Państwo i Prawo" 2009, nr 1, s. 5.
 7. Kozuń-Cieślak G., Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego - reorientacja z administrowania na zarządzanie, "Finanse Komunalne" 2010, nr 9.
 8. Kuc B., Kontrola i audyt w sektorze publicznym, PTM, Warszawa 2007, s. 182.
 9. Olczak M., Rola budżetu zadaniowego w zintegrowanym zarządzaniu gminą. W drodze do efektywności, materiały szkoleniowe, www.logincee.org/.le/4216/library (07.09.2010).
 10. Raport. Budżet zadaniowy, t. 1: Budżet zadaniowy na rok 2008, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Budżetu Zadaniowego, Warszawa 2007, s. 19.
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 48 pkt 2 oraz art. 49 pkt 3.
 12. Świetlik M., Ziółkowski M., System planowania strategicznego rozwoju gminy, na prawach rękopisu, Warszawa 1999, s. 7.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z poźn. zm.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2011.2.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu