BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strojek-Filus Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kumor Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wpływ wartości godziwej na wartość jednostki gospodarczej
Impact of the Fair Value on the Value of the Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 279-285, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Wartość godziwa, Wartość przedsiębiorstwa, Wycena, Rachunkowość
Fair value, Enterprise value, Valuation, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono pojęcie wartości godziwej w rachunkowości i jej znaczenie jako parametru wyceny w ustalaniu bilansowej wartości jednostki gospodarczej. Dokonano analizy możliwości wykorzystania wartości godziwej jako parametru wyceny oraz możliwości w zakresie jej szacowania. Wykazano, że na wartość bilansową przedsiębiorstwa ma wpływ wybór wartości godziwej jako parametru wyceny, jak również inne czynniki z nią związane. (abstrakt oryginalny)

In the paper there is a presentation of the sense of fair value as a parameter of valuation. The possibilities of application of fair value and principles of its estimation are analysed. It must be emphasized that the application of fair value has important consequences for the valuation of company's net assets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cebrowska T. (2009), Problemy ustalania wartości kapitału własnego, w: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, red. H. Buk. A. Kostur, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  2. Cozma I.D. (2009), Historical Cost versus Fair Value, Oradea, s. 861, cyt. za: A. Kuzior (2012), Obszary wykorzystania wartości godziwej w MSSF, w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, red. H. Buk i A. Kostur, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  3. Hołda A. (b.r.), Determinanty ustalania wartości godziwej w rachunkowości w kontekście kryzysów finansowych, www.ur.edu.pl/fi le/36612/10.pdf.
  4. Kumor I. (2012), Dylematy pomiaru bilansowej wartości przedsiębiorstwa w świetle polityki rachunkowości, w: Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, A. Gąsior, E. Mioduchowska- Jaroszewicz, M. Romanowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  5. Maćkowiak E. (2009), Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa
  6. Mazur A. (2011), Wartość godziwa - potencjał informacyjny, Difin, Warszawa.
  7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2011), SKwP, Warszawa.
  8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001, nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
  9. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994, ostatni ujednolicony tekst DzU z 13 marca 2013.
  10. Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu