BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Legutko-Kobus Paulina
Title
Rola lidera lokalnego w rozwoju gminy
The Role of Local Leadership in the Processes of Local Development of Small Rural Municipalities
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 2, s. 117-135, tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Gmina, Rozwój lokalny, Strategia rozwoju gminy
District, Local development, District development strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zyskujący na znaczeniu nurt lokalności (małych ojczyzn, ojczyzn prywatnych), budowa i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wdrażanie zasady partycypacji społecznej sprawiają, że badacze poświęcają coraz więcej uwagi roli, jaką w społecznościach lokalnych pełnią (lub pełnić powinni) liderzy - animatorzy rozwoju w społecznościach lokalnych. Ponadto należy zauważyć, że w pracach naukowych dotyczących procesów rozwoju dużo uwagi poświęca się ogólnie rozumianemu czynnikowi ludzkiemu w procesach rozwojowych, w tym szczególnie kapitałowi społecznemu i intelektualnemu. Wychodząc z tych założeń, autorka stara się odpowiedzieć na pytanie dotyczące roli lidera (zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego) w procesach rozwoju lokalnego, głównie w programowaniu rozwoju lokalnego i koncepcji organizacji uczącej się. (fragment tekstu)

The paper focused on the role of the leader (individual and collective) in the processes of local development, especially in the programming of local development and community perceived as a learning organization. The analysis concerned the small rural municipalities. The studies allow to make the following conclusions: • Economic success and associated with it the diversification of the rural areas depends on many factors, especially from local activity related to the programming and acquiring of external funds. • A few models of public participation are possible in the programming and the developmental processes. It seems that the stronger social relations and local trust are in the communities, the greater chance is for active using of social development factors, • Currently the most often existing local leader is a group, which guarantees continuity of the development on the local scale regardless of the circumstances, • Local collective leader is also a guarantee for the existence of networks, communication channels between diXerent social groups, that is building the civil society and strengthening of social capital, • women play an increasingly important role among the local leaders. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bański J., Czapiewski K., Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. Ekspertyza, Zespół Badań Obszarów Wiejskich, IGiPZ PAN, Warszawa, listopad 2008, s. 9.
 2. "Dziennik Wschodni" 20 09.2010, wydanie internetowe, www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100920/KRAJ-SWIAT/474815639 (25.09.2010).
 3. Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf, s. 271-272 (20.11.2010).
 4. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, http://www.frdl.org.pl/index.htm (26.10.2010).
 5. "Gazeta Sołecka", www.gazetasolecka.pl/soltysroku.html
 6. Hardin R., Zaufanie, przekład A. Gruba, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, s. 8.
 7. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 384-388.
 8. http://civicpedia.ngo.pl/ngo/501211.html# (20.11.2010).
 9. Iacocca L., Whitney C., Gdzie się podziali ci wszyscy przywódcy?, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007, s. 17-21.
 10. Kosiedowski W., Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 235.
 11. Krukowska-Szopa I., Ruszlewicz A., Jak budować program ekorozwoju w gminie wiejskiej, Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej Zielona Akcja, Jelenia Góra-Legnica 1998, s. 41.
 12. Kwiatkowski J., Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, FRDL, Warszawa 2003, s. 16.
 13. Majewska-Opiełka I., Umysł lidera, Wydawnictwo Medium, Warszawa 2008.
 14. Misztal W., Szanse i bariery rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w: Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna, red. E. Balawejder, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 127.
 15. Niestabilność wyborcza w Polsce, red. M. Cześnik, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010, s. 8, 45, www.isp.org.pl (05.01.2011).
 16. PKW, www.pkw.gov.pl (12.12.2010).
 17. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa 2010, s. 78, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rs_rocznik_statystyczny_rp_2009.pdf(27.11.2010).
 18. Senge P. M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, wyd. V, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006, s. 29 i nast.
 19. Stowarzyszenie Klon/Jawor, www.civicpedia.ngo.pl (26.11.2010).
 20. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 308.
 21. Weryński P., Typologia uczestnictwa obywatelskiego polskich liderów lokalnych, w: Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. Podedworna, R. Ruszkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 179.
 22. www.bfkk.pl/libs/ckfinder/userfiles/files/administracja_publiczna/Przyw%C3 %B3dztwo%20w%20ZRL.pdf (23.11.2010).
 23. www.gazetasolecka.pl/soltysroku.html (11.12.2010).
 24. www.rzeczpospolita.pl/dodatki/plus_minus_051217/plus_minus_a_10.html (22.11.2010).
 25. Wysocka E., Koziński J., Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa, Difin, Warszawa 2000, s. 13-20.
 26. Zaufanie społeczne, komunikat z badań CBOS, BS29/2010, marzec 2010, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_029_10. PDF (18.12.2010).
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2011.2.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu