BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Borkowski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Tendencja zmian osobowych w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
Tendency of Personal Changes in Organs of Capital Companies in the Municipal Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 297-307, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Ład korporacyjny, Przedsiębiorstwo komunalne, Organy zarządzające spółek, Rada nadzorcza
Corporate governance, Utility plant, Managing bodies of companies, Supervisory board
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę dokonania oceny zmian osobowych w organach spółek (zarządzie i radzie nadzorczej) z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i jego wpływu na funkcjonowanie nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych, funkcjonujących w sektorze wodno-kanalizacyjnym w Polsce. (abstrakt oryginalny)

This paper constitutes an attempt to accomplishment of opinion tendency of personal changes in organs of capital companies (executive managers and supervisory board) in the municipal sector and his infl uence on functioning corporate governance, acting in water-supply and savage sector in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak P. (2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Czarnota J.L., Czarnota M. (1997), Usytuowanie i zadania rad nadzorczych w polskim kodeksie handlowym, "Przegląd Organizacji" nr 1.
 3. Dąbrowski T.J. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 4. Frąckowiak J., Kidyba A., Popiołek W., Pyzioł W., Witosz A. (2008), Kodeks spółek handlowych z komentarzem, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 5. Jeżka J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 6. Kozioł L. (2007), Ekonomiczno-organizacyjne aspekty nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach sektora komunalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 753, Kraków.
 7. Kozioł L. (2008), Relacje agencji w spółkach kapitałowych sektora publicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 772, Kraków.
 8. Kozioł L. (2008), Wieloaspektowe ujęcie nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego, w: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 9. Kozioł L., Barwacz K. (2008), Model systemu nadzoru korporacyjnego spółek kapitałowych sektora komunalnego, w: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Misterska-Dragan B. (2004), Czy Skarb Państwa to dobry wzór - nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego?, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 2, Bochnia.
 11. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 r., DzU 1990, nr 17, poz. 98
 12. Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037.
 13. Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 1997, nr 9, poz. 43, ze zm.
 14. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz. 100.
 15. Wawrzyniak B., Bińczak B. (1991), Skuteczne rady nadzorcze, Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu