BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glinkowska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Determinanty tworzenia wartości firmy w ocenie młodych menedżerów
The Young Managers' Assessment of Value Creation Determinants
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 337-345, rys., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Menedżer, Wartość przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Manager, Enterprise value, Creating company's value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest analiza kreowania wartości firmy w kontekście czynników, które tę wartość determinują, oraz analiza wymagań stawianych przed współczesnymi menedżerami. W artykule zawarto krótkie ujęcie teoretyczne dotyczące pojęcia wartości firmy oraz cech, które współczesny, młody menedżer powinien dysponować dla kreowania tej wartości. Teoretyczna analiza została skonfrontowana z zestawieniem wyników badań wykonanych przez autorkę. Analiza wyników badań stanowi punkt 3. niniejszego tekstu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article are an analyzes of creation of company values in the context of factors that determine this value and demands for the present managers. The article contains a brief theoretical concept of company values and characteristics that contemporary, young manager should have to create this value. Theoretical analysis was compared with the set of the results of tests carried out by the author. Analysis of the results is contained in point 3 of this text. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz Z. (2001), Wartość godziwa i jej ustalanie, "Rachunkowość" nr 9.
 2. Budziewicz A. (2003), Zarządzanie wiedzą elementem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości, red. A. Szewczyk, Wydawnictwo Hogben, Szczecin.
 3. Gostkowska-Dźwig S. (2006), Orientacja i zachowania menedżerów w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw, w: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na jednolitym rynku europejskim, t. 2, red. J. Otto, R. Stanisławski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 4. Griffin R.W. (1997), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Jasiński Z. (1999), Zarządzanie pracą, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 6. Kisielnicki J. (2003), System pozyskiwania i zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach, w: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa.
 7. Lachowicz Z. (1995), Trening potencjału kierowniczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Micherda B. (2005), Podstawy rachunkowości aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Marzano W. (2005), Motivating and energizing your team: 10 tips for success, "Leader" no. 5.
 10. Penc J. (2001), Kreowanie zachowań w organizacji. Konflikty i stresy pracownicze. Zmiany i rozwój organizacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 11. Piątkowski M. (2003), Nowa gospodarka a transformacja", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 12. Pocztowski A. (red.) (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 13. Pollock T. (2005), How to motivate people, "Products Finishing" no. 7.
 14. Rakowska A., Sitko-Lutek A. (2000), Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Rostek R. (2000), Dobre czasy dla menedżerów personalnych, "Personel" nr 15-16.
 16. Rybczak A. (2005), Szkolenia dla logistyków coraz bardziej specjalistyczne, "Spedycja, Transport, Logistyka" nr 5.
 17. Sosnowska A., Łobejko S. (2006), Małe i średnie przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji: pozytywy i trudności rozwoju, PARP, Warszawa.
 18. Zarębska A. (2003), Tożsamość przedsiębiorstwa - znacznie szersze spojrzenie na kulturę organizacyjną, "Przegląd Organizacji" nr 1.
 19. Zbiegień-Maciąg L. (1999), Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu