BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefański Artur (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Analiza dyskryminacyjna na przykładzie wybranych modeli polskich i zagranicznych
Discriminant Analysis as Exemplified by Some Polish and Foreign Models
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 27, s. 251-264
Issue title
Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Analiza dyskryminacyjna, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa
Discriminant analysis, Enterprises bankruptcy forecasting, Enterprise bankruptcy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analiza dyskryminacyjna jest jednym z najbardziej popularnych sposobów prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają hipotezę, że polskie modele prognozowania upadłości cechują się wyższą skutecznością predykcyjną od modeli zagranicznych. Jednocześnie użyteczność predykcyjna modeli słabnie wraz z oddalaniem analizy w czasie od momentu upadłości. Badanie przeprowadzono na próbie 20 podmiotów (10 istniejących i 10 bankrutów) nienotowanych na giełdzie, a obejmowało dane finansowe za lata 2002-2004. (abstrakt oryginalny)

Discriminant analysis is one of the most popular methods in the prediction of enterprise bankruptcy. The study confirms the hypothesis that Polish bankruptcy models have higher predicting efficacy than foreign ones. Moreover, predicting usefulness of bankruptcy models is weaker when the time to the bankruptcy is longer. Research was conducted using a sample size of 20 enterprises (10 of them were bankrupt, and 10 of them still operate) which are not listed on GPW and financial data that were taken into account during the study come from the period of 2002-2004. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Godlewska, Modele wczesnego ostrzegania o upadłości przedsiębiorstw jako narzędzie wspomagania i weryfikacji opinii biegłego rewidenta, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2008, nr 8, s. 21.
 2. A. Hołda, Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, KiBR, Warszawa 2007, s. 95.
 3. M. Zaleska, Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002, s. 17.
 4. Zagrożenie upadłością, red. K. Kuciński, E. Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 7.
 5. Ł. Gęsicki, M. Gęsicki, Słownik terminów ekonomiczno-prawnych, Interfart, Łódź 2004, s. 49.
 6. J. Rutkowska, Utrata płynności czy wypłacalności? główna determinanta zagrożenia kontynuowania działalności polskich przedsiębiorstw, w: Finanse przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 351.
 7. http://www.egospodarka.pl/48490,Upadlosi-firm-w-Polsce-2009-r, 1,39,i.html, dostęp: 1 lutego 2010 r.
 8. D. Wędzki, Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa. Przegląd literatury, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2008, nr 2, s. 95.
 9. T. Korol, B. Prusak, Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa 2005.
 10. E. Mączyńska, M, Zawadzki, Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2006, nr 2.
 11. L. Czapiewski, Wykorzystanie modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 106, Poznań 2008.
 12. B. Prusak, Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu