BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwolińska-Ligaj Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Guzal-Dec Danuta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd gminy na obszarach objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000
Supporting Entreprenenrship by the Local Government Unit in Areas of European Ecological Network Natura 2000
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 27, s. 265-275
Issue title
Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Wspieranie przedsiębiorczości, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, Program Natura 2000, Ochrona środowiska
Entrepreneurship support, Institutional support of entrepreneurship, Natura 2000 Networking Programme, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie wybranych zagadnień składających się na politykę wspierania przedsiębiorczości, realizowaną w gminach objętych Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Tło rozważań stanowi prezentacja lokalnych uwarunkowań przedsiębiorczości, wynikających z objęcia gmin siecią Natura 2000. W artykule wskazano narzędzia wspierania przedsiębiorców, wykorzystywane przez władze gminy, oraz przedstawiono opinie radnych dotyczące najważniejszych działań w zakresie rozwoju gospodarczego, które może podejmować urząd gminy.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present some issues that make up the policy of supporting entrepreneurship implemented in the local government units covered by the European Ecological Network Natura 2000. Background considerations is the showcase of local business conditions resulting from the placing of the Natura 2000 network of local government units. The article indicates the tools used by municipal authorities to support local entrepreneurs. The paper also presents the views of councilors on the main activities of economic development which may take Commune Office.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Ziółkowski, M. Goleń, Zarządzanie strategiczne, rozwojem lokalnym, w: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, SGH, Warszawa 2003, s. 50-51.
  2. M. Kłodziński, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa 1996, s. 38-41.
  3. A. Skowronek-Mielczarek, Wpływ samorządu lokalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w; Marketing w rozwoju regionu, red. J. Karwowski, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 294.
  4. A. Rosner, Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. M Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska, IRWiR PAN, Warszawa 2002, s. 266 271.
  5. J. Kot, Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wyd. UŁ, Łódź 2003, s. 40.
  6. A. Rosner, Samorząd i firmy w gminie - nadzieje a rzeczywistość rozwoju lokalnego, w: Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji z Unią Europejską, red. M. Kłodziński, PAN, IRWiR, AR w Szczecinie, Warszawa 2000, s. 146-148.
  7. D. Guzal-Dec, M. Zwolińska-Ligaj, Sieć Natura 2000 w świetle opinii wójtów i radnych reprezentujących gminy objęte europejską siecią ekologiczną, "Wieś i Rolnictwo" 2010, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu