BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeżowski Piotr
Title
Polityka klimatyczna UE a rozwój polskiej energetyki konwencjonalnej
The Impact of the EU Climate Policy on the Polish Conventional Energy Sector
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 2, s. 137-168, bibliogr. 67 poz.
Keyword
Polityka klimatyczna, Energetyka konwencjonalna, Energetyka jądrowa, Pakiet klimatyczno-energetyczny
Climate policy, Conventional energy, Nuclear power, Climate and energy package
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor podejmuje główne problemy funkcjonowania i rozwoju polskiej energetyki konwencjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem technicznych i ekonomiczno-społecznych skutków handlu emisjami CO2 i dyrektyw emisyjnych oraz oceny potrzeb finansowych związanych z modernizacją i rozwojem źródeł oraz sieci. Problemy polskiej energetyki konwencjonalnej zostaną pokazane na tle uwarunkowań zewnętrznych, czyli regulacji klimatyczno-energetycznych UE obejmujących "stare" dyrektywy emisyjne, pakiet 3x20 i najnowsze zmiany pułapów emisyjnych. Autor nie podejmuje problemów gazownictwa, odnawialnych źródeł energii (OZE), efektywności energetycznej i funkcjonowania rynków energii. (fragment tekstu)

Tee study's aim is the analysis and the assessment the EU climate policy and its impacts on the development of conditions of the Polish conventional energy sector. The EU climate policy has a strong influence on Polish energy sector to the year 2020 and further. The position of Polish energy sector is unusual in Europe due to the structure of domestic energy balance. This all with confrontation to the EU aspirations for low carbon economy gives uncertain perspectives for the conventional energy sector. The very ambitious EU climate package and the New Industrial Emissions Directive (IED) led Poland to enormous investments in modernization of coal power and heat plants, very expensive CCS technologies and nuclear power plants. The energy sector isn't able to finance all theseprograms. The climate package and the IED will generate also the increase of energy prices in the next two decades which will be very difficult to absorpt by the national industry and households. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Badanie statutowe Katedry Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych w 2010 r. pt. Współczesne uwarunkowania wdrażania rozwoju zrównoważonego. Europa a świat, cz. 3: Uwarunkowania rozwoju polskiej energetyki w świetle polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej.
 2. Badyda K., Lewandowski J., Uwarunkowania wzrostu zapotrzebowanie na gaz dla energetyki i ciepłownictwa, "Rynek Energii" 2009, nr 10.
 3. Barszcz M., Kaliś H., Polityka energetyczna. Zagrożenia dla polskiej gospodarki, "Nowa Energia" 2009, nr 3.
 4. Bergier P., Pomorska B., Czy podwyżki cen energii elektrycznej są uzasadnione?, "Energia Elektryczna" 2009, nr 3.
 5. Biedrzycki J., Seklecki P., Efektywność energetyczna w prawodawstwie wspólnotowym, "Biuletyn URE" 2007, nr 1.
 6. Borgosz-Koczwara M., Herlender K., Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych energii, "Energetyka" 2008, nr 3.
 7. Celiński Z., Dlaczego energetyka jądrowa w Polsce?, "Energetyka" 2009, nr 8.
 8. Chojnowski J., Zapotrzebowanie na energię, efektywne jej wykorzystanie oraz ceny w Polsce i Unii Europejskiej, "Rynek Energii" 2007, nr 4.
 9. Czekają nas lata silnego wzrostu, cen ciepła (rozmowa z J. Szymczakiem, prezesem IGCP), "Dziennik Gazeta Prawna" 28.12.2009.
 10. Demmke Ch., Unfried M., Tworzenie zdolności do integracji, europejska polityka ochrony środowiska: Wyzwania dla administracji państw członkowskich, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok 2005, s. 238.
 11. Dopke J., Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie, 2008, s. 1-2, www.ogrzewnictwo.home, pdf
 12. Droździel A., Za 12 lat w Polsce zabraknie prądu. Raport, s. 7, Money.pl 2008.
 13. Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
 14. Dyrektywa 2005/32/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię.
 15. Dyrektywa 2006/32/WE (energy services directive - dyrektywa ESD) w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, uchylająca dyrektywę 93/76/EWG.
 16. Dyrektywa dotycząca wyrobów budowlanych (89/106/EWG).
 17. Dyrektywa w sprawie sprawności kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym (92/42/EWG).
 18. Energetyka cieplna w liczbach - 2008, URE, Warszawa 2009, s. 13.
 19. Europejska polityka energetyczna. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, KOM (2007) 1, Bruksela, 10.01.2007.
 20. Fasiecka O., Kryzys a energetyka, "Energia Elektryczna" 2009, nr 11.
 21. Figaszewska I., Ubóstwo energetyczne - co to jest?, "Biuletyn URE" 2009, nr 5.
 22. Firmy Korei Płd. i Kanady też chcą budować elektrownię atomową w Polsce, "Rzeczpospolita" 13.09.2010.
 23. Gabryś H., Elektroenergetyka polska 2009, "Energetyka" 2009, nr 11.
 24. Gąsiorowska E., Piekacz J., Wychwytywanie i składowanie CO2 - doświadczenia praktyczne, "Czysta Energia" 2009, nr 3.
 25. Hajdrowski K., Tworzenie wspólnego europejskiego rynku energii, "Biuletyn URE" 2006, nr 2.
 26. Jak skutecznie wdrożyć CCS w Polsce? Ramy finansowe, red. A. Hinc, demoEUROPA, Warszawa 2010, s. 10 i nast.
 27. Janikowski J., Tokarski S., Apel o dekarbonizację, "Polska Energia" 2009, nr 4.
 28. KE przekonuje: obniżyć emisje CO2 o 30 proc. do 2020 r., PAP, Warszawa, 24.05.2010.
 29. Kiełbasa W., Gdzie leży klucz do poprawy efektywności zużycia energii elektrycznej w Polsce?, HYDROENERGO, Warszawa 2007, s. 1, www.cire.pl, pdf
 30. Kowalska A., Nowe dyrektywy UE dla obszaru elektroenergetyki, "Energia Elektryczna" 2008, nr 4.
 31. Kozmana M., Słony rachunek za czystsze powietrze, "Rzeczpospolita" 01.06.2010.
 32. Kubowski J., Problemy współpracy elektrowni jądrowych z systemem elektroenergetycznym, "Energetyka" 2010, nr 4.
 33. Lewandowski J., Pakiet klimatyczno-energetyczny - szansa czy zagrożenie, prezentacja na konferencję pt. "Zmiany klimatu a społeczeństwo", UKSW, Warszawa, 20.11.2009.
 34. Łakomiak A., Polityka ekologiczna państw Unii Europejskiej, "Rynek Energii" 2005, nr 12.
 35. Malko J., Wojciechowski H., Technologie CCS - od instalacji pilotowych do komercji, "Instal" 2009, nr 3.
 36. Malko J., Energetyczna Strategia Unii Europejskiej, "Wokół Energetyki" 2006, nr 6.
 37. Mikołajuk H., Sprzedaż i wyniki finansowe elektroenergetyki w roku 2008, "Rynek Energii" 2009, nr II.
 38. MRR: 120 mld zł potrzebnych na inwestycje w energetyce do 2025 r., PAP, Warszawa, 01.10.2009.
 39. Newbery D., Pollitt M., The restructuring and privatisation of Britain's CEGB - was it worth it?, "Journal of Industrial Economics" 1997, Nr 3.
 40. Pakiet klimatyczny będzie kosztował energetykę 100 mld euro, "Rzeczpospolita" 20.04.2009.
 41. Polska energetyka może potrzebować na inwestycje ponad 100 mld zł do 2020 r., PAP, Warszawa, 24.11.2009.
 42. Ponad 11 mld euro za pierwszą elektrownię jądrową w Polsce, "Rzeczpospolita" 02.08.2010.
 43. Prandecki K., Ekonomiczne i prawne problemy ochrony środowiska w Polsce, Instytut Finansów, Warszawa 2006, niepublikowana rozprawa doktorska, rozdział 5.
 44. Projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, s. 10.
 45. Rakowski J., Przewidywane możliwości i koszty ograniczania emisji CO2 z elektrowni węglowych, www.cire.pl, pdf (20.07.2008).
 46. Ramowy harmonogram działań dla energetyki jądrowej, Minister Gospodarki, Warszawa, lipiec 2009, s. 9-10.
 47. Regulatorzy o polityce klimatycznej UE. Panel "Rok 2050 w energetyce Unii Europejskiej - energy mix oparty na gazie i odnawialnych źródłach energii, bez paliw kopalnych?", CIRE.PL (15.09.2010).
 48. Regulski B., Potencjalne skutki pakietu klimatyczno-energetycznego dla ciepłownictwa i odbiorców ciepła, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Warszawa 2009, s. 3-4, http://www.cire.pl
 49. Rochom E., Kuper J., Płonna nadzieja: dlaczego technologia wychwytywania dwutlenku węgla nie uratuje klimatu, Greenpeace International, Amsterdam 2008, s. 1, www.greenpeace.org/raw/content/poland, pdf
 50. Rynek energii elektrycznej w Polsce w I półroczu 2008, Prezes URE, Warszawa 2008, s. 43-44.
 51. Sieci energetyczne są w bardzo złym stanie, "Dziennik Gazeta Prawna" 18.08.2010.
 52. Sobański J., Wujek Sam potrafi, "Nowa Energia" 2010, nr 2.
 53. Stanowisko Stowarzyszenia Ekologów na rzecz Energii Nuklearnej SEREN wobec twierdzeń dr Andrzeja Kassenberga opublikowanych w Gazecie Prawnej w dniu 9 kwietnia 2009, SEREN, Warszawa, 10.04.2009.
 54. Strupczewski A., Aspekty ekonomiczne wprowadzenia energetyki jądrowej, "Energetyka Cieplna i Zawodowa" 2009, nr 11.
 55. Strupczewski A., Czy Polsce opłaci się budowa elektrowni jądrowych?, "Energia Elektryczna" 2009, nr 6.
 56. Strupczewski A., Jak zbudować energetykę jądrową?, "Energetyka Cieplna i Zawodowa" 2010, nr 7-8.
 57. Tokarski S., Janikowski J., Projekt nowej dyrektywy o źródłach odnawialnych, "Koncern" - Gazeta PKE SA 2008, nr 3.
 58. Tokarski S., Janikowski J., Tworzenie polityki energetycznej Unii Europejskiej, "Koncern" - Gazeta PKE SA 2007, nr 11.
 59. Trojanowska: pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce ruszy w 2022 r., PAP, Warszawa, 12.08.2010.
 60. UE blisko celu redukcji emisji CO2 o 20 proc. w 2020 r., PAP, Warszawa, 10.09.2010.
 61. Unijna komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard chce zwiększenia o 10 proc. unijnego celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla, "Rzeczpospolita" 13.05.2010.
 62. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, DzU nr 281, poz. 2784.
 63. Vattenfal, CIRE.PL (23.05.2008).
 64. Wilczyński M., Polityka ochrony klimatu a koszty utrzymania polskiej rodziny, referat na konferencję pt. "Zmiany klimatu a społeczeństwo", UKSW, Warszawa, 20.11.2009.
 65. Wkrótce energia w Polsce będzie należała do najdroższej w Europie (rozmowa z B. Jankowskim), "Gazeta Prawna" 22.01.2009.
 66. Wypowiedź Andrzeja Curyło, dyrektora Zakładów Energetycznych ArcellorMittal Poland, opr. J. Balcewicz, "Energia Gigawat" 2009, nr 11.
 67. Żmijewski K., Infrastruktura - remanent XX-lecia, konferencja pt. "Szanse realizacji Pakietu Klimatyczno-Energetycznego", Centrum Prasowe PAP, Warszawa, 13.07.2010.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2011.2.6
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu