BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Determinanty doboru i selekcji dostawców w przedsiębiorstwach przemysłowych
Vendor Rating and Selection of Suppliers in Industrial Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 373-384, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Wybór dostawcy, Relacje dostawca-odbiorca, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Współpraca, Konkurencyjność
Choice of supplier, Supplier-recipient relations, Industrial enterprises, Cooperation, Competitiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule poddano analizie determinanty doboru i selekcji dostawców w przedsiębiorstwach przemysłowych. Zastosowana procedura analizy czynnikowej pozwoliła zredukować liczbę zmiennych decydujących o doborze dostawców do pięciu, z których trzy mają znaczenie zasadnicze, tj. pozycja i renoma przedsiębiorstwa w branży, warunki współpracy wraz z poziomem cen oraz aspekty jakościowe charakteryzowane przez posiadane różnego rodzaju certyfikaty i możliwości certyfikowania własnych produktów i usług. Wyodrębnienie tych czynników powinno przyczynić się zarówno do nawiązania współpracy z odpowiednimi dostawcami, jak i redukcji kosztów procedury związanej z doborem kooperantów. (abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the determinants of the choice and selection of suppliers of industrial enterprises. The procedure of factor analysis allowed to reduce the number of variables affecting the choice of suppliers to the fi ve, three of which are essential, i.e. the position and image of the company in the industry, the terms of cooperation with the level of prices and quality aspects characterized by the possession of different types of certifi cates and capabilities of certifi cation of their own products and services. Extraction of these factors should both contribute to liaise with the appropriate suppliers and cost reduction connected with the selection procedures for suppliers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bengtsson M., Kock S. (2000), "Coopetition" in Business Networks - to Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management" vol. 14, no. 29.
 2. Bureth A., Wolff S., Zanfei A. (1997), The two faces of learning by co-operating: The evolution and stability of inter-firm agreements in the European electronics industry, "Journal of Economics Behavior & Organization" vol. 32, iss. 4.
 3. Dąbrowska-Mitke M. (2006), Klasyfikacja i ocena dostawców na przykładzie Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych Odra S.A., "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 10.
 4. Dembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J. (2004), Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa.
 5. Dudzik M. (2005), Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów?, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 1.
 6. Flint D.J., Woodruff R.B., Fisher Gardial S. (1997), Customer value change in industrial marketing relationship, "Industrial Marketing Management" no. 26.
 7. Gołębiewski T. (red.) (2003), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa.
 8. Gordon I.H. (2001), Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa.
 9. Ignatczak W., Chromińska M. (2004), Statystyka. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 10. Jacobs F.A., JohnsonW., Kotchetova N. (2001), Customer profitability. Prospective vs. retrospective approaches in a business-to-business setting, "Industrial Marketing Management" no. 30.
 11. Kasilingam R.G., Lee C.P. (1996), Selection of Vendors - A Mixed-Integer Programming Approach, "Computers & Industrial Engineering" vol. 31, no. 1-2.
 12. Lenz-Cesar F., Heshmati A. (2009), Determinants of Firms Cooperation in Innovation, TEMEP Discussion Paper no. 27.
 13. Prałat-Kubiszewska E. (2002), Kryteria wyboru dostawcy - przegląd wyników badań, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 6.
 14. Rezaei J., Davoodi M. (2008), A deterministic, multi-item inventory model with supplier selection and imperfect quality, "Applied Mathematical Modelling" no. 32.
 15. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków.
 16. Tidstrom A. (2009), Causes of conflict in intercompetitor cooperation, "Journal of Business & Industrial Marketing" vol. 24, no. 7.
 17. Ulaga W. (2001), Customer Value in Business Markets, "Industrial Marketing Management" no. 30.
 18. Urbaniak M. (2009), Kryteria wstępnej i okresowej oceny dostawców, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 9.
 19. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2012, GUS 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu