BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pabian Angelika (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Title
E-learning w kontekście tworzenia wartości dla studenta
E-Learning in the Context of Creating Value for a Student
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 385-393, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Tworzenie wartości, Szkolnictwo wyższe, Zdalne nauczanie, Edukacja, Usługi
Value creation, Higher education, e-learning, Education, Services
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule omówiono zmiany, które dokonały się na rynku usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego w Polsce. Wprowadzenie zasad marketingowych do zarządzania uczelnią spowodowało, że edukację zaczęto postrzegać w kategoriach produktu komercyjnego. Szkoły wyższe są dzisiaj zobowiązane odpowiadać na potrzeby studentów, co implikuje permanentne projektowanie produktu kształceniowego. Jednym z głównych problemów, który został poddany dyskusji w artykule, jest traktowanie studenta w kategoriach klienta. Podkreślono różnicę między klientem a kupującym na gruncie szkolnictwa wyższego, ponadto omówiono kreowanie wartości dla studentów. Głównym celem opracowania jest ukazanie różnych źródeł tworzenia wartości oferowanej studentowi, szczególnie rozpatrywanych w kontekście wprowadzenia zajęć e-learningowych. (abstrakt oryginalny)

The article treats about the results of the changes which appeared on the higher education market in Poland. Introduction of marketing rules into the higher school management caused that education is shown as a product. The universities have to respond to the students' needs and design educational product all the time. The one of the main problems discussed in the article is treating present and potential students as clients. The author emphasizes the difference between a client and a customer on the HE market. The article raises also the issue of value creation for students. The main purpose of the paper is to explore the types of value given to students, especially created by introduction e-learning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak P., Sojkin B. (2011), Oferta edukacyjna jako przesłanka budowania przewagi konkurencyjnej w świetle badań czynników wpływających na decyzje o wyborze uczelni, w: Marketing w szkole wyższej. Przemiany orientacji marketingowej, red. G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 2. Baza wiedzy, Księga cytatów, "Modern Marketing - magazyn innowacji marketingowych", www.modernmarketing. pl/index.php?pg=cyt.
 3. Clarke A. (2004), E-learning. Nauka na odległość, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 4. Franz R.S. (1998), Whatever you do, don't treat your students like customers!, "Journal of Management Education", Feb, vol. 22, iss. 1.
 5. Jankowski K., Sitarska B., Tkaczuk C., Daniluk A., Skrzyp J. (2001), Jakość kształcenia w szkole wyższej - dążenie do doskonałości, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 6. Kwan P.Y.K., Ng P.W.K. (1999), Quality Indicators In Higher Education Comapring Hong Kong and China's Students, "Managerial Auditing Journal" 1999, no. 14, za: A. Drapińska (2007), Student-klient. Czy uczelnia ma zawsze spełniać oczekiwania studentów?, "Marketing i Rynek" nr 3.
 7. Nowe trendy w e-learningu, III edycja reportu e-learningTrends 2013 (czerwiec 2012), www.e-learningtrends.pl/ raporty/pobierz_iii_edycje,p208205037.
 8. Pluta-Olearnik M. (2011), Rynkowe wyzwania dla sektora usług edukacji wyższej - perspektywa międzynarodowa, w: Marketing w szkole wyższej. Przemiany orientacji marketingowej, red. G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 9. Sirvanci M. (1996), Are students the true customers of higher education?, "Quality Progress", October, vol. 29, iss. 10.
 10. Szymura-Tyc M. (2006), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 11. Thomas J., Gupta R.K. (2006), Marketing Theory and Practice: Evolving Through Turbulent Times, "Marketing i Rynek" nr 3.
 12. Ustawa z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, DzU 1990, nr 65, poz. 385.
 13. Ustawa z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2005, nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 14. Ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2011, nr 84, poz. 455.
 15. Wypowiedź Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, www.nauka.gov.pl/ szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyzszego/.
 16. Zeller P. (2006), Produkt w usługach edukacyjnych - sposób definiowania i konsekwencje dla działań marketingowych, w: Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, red. G. Nowaczyk, P. Lisiecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 17. Zieliński W. (2005), Co hamuje rozwój e-nauczania w Polsce, w: Akademia on-line, red. J. Mische, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu