BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Renkas Jurij (Cracow University of Economics, Poland)
Title
Wage Expectations in Light of Human Capital Measurement Theory
Oczekiwania płacowe w świetle teorii pomiaru kapitału ludzkiego
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2013, no 9, s. 29-42, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Wynagrodzenie za pracę, Kapitał ludzki, Płaca minimalna, Wynagrodzenia
Remuneration for work, Human capital, Minimum wage, Remuneration
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem pracy jest zbadanie zgodności płacy oczekiwanej z płacą ustaloną na podstawie stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu. Przeprowadzone badanie umożliwia porównanie ustawowej płacy minimalnej z płacą obliczoną na podstawie teorii kapitału ludzkiego. W tym celu wprowadza się model ekonometryczny zawierający dwie zmienne. Ponadto, dla przejrzystości wywodu, modele pomiaru indywidualnego kapitału ludzkiego są prezentowane wraz z modelami wynagrodzeń godziwych. Uzyskane wyniki dowodzą, że przedstawiony w opracowaniu model kapitału ludzkiego może być używany do ustalania płacy godziwej. Wyniki te wnoszą znaczący wkład do dyskusji na temat prawidłowego sposobu pomiaru kapitału ludzkiego i wynagrodzenia godziwego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to examine the consistency between wage computations using an economic constant versus expected wages. Furthermore, the research compares the legal real minimum wage and wages computed in accordance with human capital theory. The author builds an econometric model of wages as a function of two variables. In addition, in order to facilitate the reader's understanding of the article, a human capital measurement model is presented along with a measurement of fair wages. The results show that the human capital model is useful as a comprehensive measure of value and present a technique for its reliable measurement. The paper's findings may make a significant contribution to the debate on how to measure human capital properly. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cieślak, I. and Dobija, M. (2007) "Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego" [The theoretical bases for human capital measurement]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 735. Kraków: Cracow University of Economics, pp. 5-24.
 2. Dobija, M. (1997) "Ile powinien zarabiać anestezjolog?" [How much should an anaesthetist earn?]. Master of Business Administration 5.
 3. Dobija, M. (2007) "The Abstract Nature of Capital and Money" in L. M. Cornwall (ed.) New Developments in Banking and Finance. New York: Nova Science Publishers, Inc., pp. 89-114.
 4. Dobija, M. (2009) "Analiza zbieżności gospodarki polskiej i ukraińskiej według zmian produktywności pracy" [Analysis of the convergence between the Polish and Ukrainian economies according to changes in labour productivity] in Konwergencja modeli ekonomicznych. Polska i Ukraina [Convergence of economic models. Poland and Ukraine]. Kraków: Cracow University of Economics Foundation, pp. 107-29.
 5. Dobija, M. (ed.) (2010) Teoria pomiaru kapitału i zysku [The theory of measuring capital and profit]. Kraków: Cracow University of Economics Press.
 6. Dobija, M. (2011a) "The Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange". Modern Economy 2: 142-52, May, doi:10.4236/me.2011.20019.
 7. Dobija, M. (2011b) "Labour Productivity vs Minimum Wage Level". Modern Economy 2: 780-87, doi:10.4236/me.2011.25086.
 8. Dobija, M. (2011c) "Laboryzm. Naukowa programa doslidzen u sferi ludskogo kapitalu i praci". Problemy teorii ta metodologii buhgalterskogo obliku, kontrolu i analizu. Miznarodnyj zbirnyk naukowych prac. Za materialamy X Juwilejnoi Miznarodnoi naukowoi konferencii "Ekologo-socialni orijentyry buhgalterskogo obliku, kontrolu, ekonomicznogo analizu: cywilizacijni wyklyky". Wypusk 3 (21), Czastyna 1. Zytomyr: ZDTU, pp. 119-34.
 9. Kozioł, W. (2007) "Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej" [Using the analytical function of production in the process of wage incentives]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 752. Kraków: Cracow University of Economics.
 10. Kozioł, W. (2010a) "Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego" [The basic pay of university staff on the basis of human and intellectual capital measurement] in M. G. Woźniak (ed.) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki [Social inequalities and economic growth. Socio-economic cohesion and the modernisation of the economy]. Paper No. 16. Rzeszów: University of Rzeszów Press.
 11. Kozioł, W. (2010b) Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji [Human capital measurement as the basis of wage relations in an organisation]. Doctoral thesis. Kraków: Cracow University of Economics.
 12. Kurek, B. (2008) "The Risk Premium Estimation on the Basis of Adjusted ROA" in I. Górowski (ed.) General Accounting Theory. Evolution and Design for Efficiency. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 375-92.
 13. Kurek, B. (2010) "An Adjusted ROA as a Proxy for Risk Premium Estimation - The Case of Standard and Poor's 1500 Composite Index". Argumenta Oeconomica Cracoviensia 6. Kraków: Cracow University of Economics, pp. 87-103.
 14. Kurek, B. (2011) Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko [Hypothesis of the deterministic risk premium]. Monografie: Prace doktorskie [Monographs: doctoral theses] No. 10. Kraków: Cracow University of Economics Press.
 15. Kurek, B. (2012) "An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities". Modern Economy 3(4): 364-72, July, doi:10.4236/me.2012.34047.
 16. Renkas, J. (2011) "Rozmir ekonomicznoi staloi potencijnogo zrostu ta wstanowlennia za ii dopomogoju minimalnoi zarobitnoi platy dla Ukrainy". Problemy teorii ta metodologii buhgalterskogo obliku, kontrolu analizu. Miznarodnyj zbirnyk naukowych prac. Serija: Buhgalterskij oblik, kontrol analiz. Wypusk 2 (20). Widpowidalnyj redaktor d.e.n., prof. F. F. Butynec. Zytomyr: ZDTU, pp. 406-13.
 17. Sobczyk, M. (2010) Statystyka opisowa [Descriptive statistics]. Warsaw: C. H. Beck.
 18. Zakon Ukrainy (2009) "Pro wstanowlennia prozytkowogo minimumu ta minimalnoi zarobitnoi platy" wid 20.10.2009 roku No. 1646-VI, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T091646.html.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2013.0902
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu