BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tkocz-Wolny Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Szczegółowe rozwiązania organizacyjno-ewidencyjne w zakresie podatku od towarów i usług w małych przedsiębiorstwach
Detailed Solutions for Organization and Recording of Value Added Tax in Small Business
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 463-472, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rachunkowość
Value Added Tax (VAT), Small business, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zaprezentowano zasady prowadzenia ewidencji na cele podatku VAT przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz na zasadach ogólnych prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, czyli tzw. małe przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

This article presents rules of keeping records for the purposes of value added tax directed to small business such as taxpayers taxed by way of fl at rate tax, fl at rate tax on registered income without deductible costs as well as those taxed according to general rules that keep revenue and expense book for taxation purposes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Markowski W. (2013), ABC small businessu, Wydawnictwo Marcus, Łódź.
 2. Otto J., Maciaszczyk A. (red.) (2006), Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na jednolitym Rynku Europejskim, t.1, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 3. Pfaff J. (red.) (2012), Rachunkowość małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, DzU nr 152, poz. 1475 ze zm.
 5. Safin K. (2002), Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Tokarski A., Tokarski M., Voss G. (2011), Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone formy ewidencji, CeDeWu, Warszawa.
 7. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2011, nr 177, poz. 1054. ze zm.
 8. Ustawa z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.
 9. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2010, nr 220, poz. 1447 ze zm.
 10. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU, nr 144, poz. 930 ze zm.
 11. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.
 12. Ustawa z 27 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2010, nr 51, poz. 307 ze zm.
 13. Ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535 ze zm.
 14. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, DzU 2005, nr 8, poz. 60 ze zm.
 15. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, 152, poz. 1223 z późn. zm.
 16. Zubrzycki J. (2013), Leksykon VAT. Tom I, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu