BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziemba Marika (Uniwersytet Łódzki), Świeszczak Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Title
Bariery rozwoju podmiotów z sektora MSP - ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania kapitału obcego
Barriers to the Development of the SME Sector With Particular Emphasis on the Possibility of Obtaning External Capital
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 491-499, rys., bibliogr. 26 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery rozwojowe, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Źródła finansowania
Small business, Development barriers, Foreign capital in enterprises, Source of financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa ze względu na swoją specyfikę napotykają na wiele barier uniemożliwiających ich funkcjonowanie i rozwój. Ograniczenia kapitałowe są jedną z najistotniejszych barier, zwłaszcza że MSP opierają działalność głównie na kapitałach własnych. Celem publikacji jest zidentyfikowanie podstawowych barier działalności małych i średnich przedsiębiorstw z punktu widzenia możliwości ich rozwoju oraz analiza wykorzystania przez nie usług finansowych jako alternatywnych sposobów pozyskania kapitału. (abstrakt oryginalny)

Small and medium-sized enterprises encounter many barriers preventing them from functioning and development because of their specific. Capital constraints are one of the most significant barriers, especially since their activities are mainly based on SME's equity. Purpose of this publication is to identify the main barriers for small and medium-sized enterprises in terms of their development and to analyze their use of financial services as an alternative means of raising capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chrzanowski M. (2006), Wspieranie przedsiębiorczości w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: M. Strużycki (red.), Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N. (red.) (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.
 3. Firmy boją się kredytów jak ognia (2003), "Profit" nr 4.
 4. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M. J., Sudoł S. (2011), Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa.
 5. Karpiński P. (2001), Opinie przedsiębiorstw o poziomie cen produktów bankowych, "Bank i Kredyt" nr 4.
 6. Kochmańska M. (2007), Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas" nr 1.
 7. Krajewski K., Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, www.medianet.pl/~multikra/ krajewsk.htm.
 8. Krakowiak M. (2004), Informacja lokalna jako uwarunkowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 1030.
 9. Lachiewicz S. (2003), Małe firmy w regionie łódzkim, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 10. Łuczka T. (2001), Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 11. Mało dla małych (2003), "Bussines Magazine" on Line nr 3.
 12. Matejun M. (2003), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej), w: Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, red. K. Piech, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa.
 13. Mikołajczyk B. (2006), Wybrane formy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w: Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, red. T. Famulska, J. Nowakowski, Difin, Warszawa.
 14. Mikołajczyk B. (red.) (2006), Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, Warszawa.
 15. Mroczek E. (1998), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, "Przegląd Organizacji" nr 4.
 16. Najlepsze produkty bankowe 2011 oczami klientów (2012), Bankier.pl, Warszawa.
 17. Ochryniuk A. (2003), Kredyt jako banku we wspieraniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, w: Banki a rozwój przedsiębiorczości, red. J. Sikorski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 18. Piasecki B. (1998), Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Pietrzak A. (2004), Polityka rządu wobec sektora MSP, w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE, Warszawa.
 20. Rainelli M. (1996), Ekonomia przemysłowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2011), PARP, Warszawa.
 22. Skórska A., Jeż R., Wąsowicz J. (2007), Bariery i perspektywy rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw - konsekwencje dla rynku pracy w Polsce, w: Przemiany Rynku Pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, red. J. Poteralski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 23. Waniak-Michalak H. (2007), Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusze pożyczkowe, fundusze doręczeniowe, rynek venture capital, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 24. Warunki prowadzenia firm w Polsce (2013), Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa.
 25. Więcek-Janka E. (2007), Specyfika cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. E. Skawińska, Wydawnictwo Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 26. Wolański R. (009), Nowe źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu