BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gaworski Marek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Makowska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Analiza wykorzystania cystern samochodowych do odbioru mleka w małym zakładzie mleczarskim
Analysis of Auto-Cistern Utilization in the Field of Milk Purchase on the Example of a Small Dairy Plant
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 61-68, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Środki transportu, Mleko, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przemysł mleczarski
Means of transport, Milk, Small business, Dairy industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była analiza czynników kształtujących efektywność odbioru i transportu mleka surowego cysternami samochodowymi, na przykładzie obsługi bazy surowcowej zakładu mleczarskiego z terenu województwa mazowieckiego. Zakres badań uwzględniał zmiany produkcji mleka na terenie bazy surowcowej danego zakładu, a także wielkości charakteryzujące pracę cystern samochodowych, w tym pokonywane odległości i ilość zużytego paliwa. Analiza danych pochodzących z zakładu mleczarskiego i jego bazy surowcowej potwierdziła istnienie sezonowości produkcji mleka, mogącej przekładać się na różnicowanie wskaźników wykorzystania cystern samochodowych do odbioru i transportu mleka w skali roku. Przedstawiono powiązania wskaźnika koncentracji skupu mleka ze wskaźnikiem paliwochłonności skupu mleka.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to analyze some factors influencing the effectiveness of collection and transport of raw milk by auto-cisterns on the example of dairy production area in Mazowieckie province. Detailed investigations covered changes of milk production in the considered dairy area as well as some data resulting from operation of auto-cisterns, like transport distances and fuel consumption. Analysis of data from a dairy plant and the area of milk production confirmed the seasonality of milk production as a source of some monthly differences in auto-cistern utilization and management. Some relationships between milk purchase concentration and the fuel-use index were presented and discussed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Daniel, Z. (2010). Ocena czasu pracy cystern samochodowych podczas skupu mleka. Inżynieria Rolnicza, 7(125), 35-40.
  2. Gaworski, M. (2002a). Indices characterizing the work of auto-cisterns under conditions of small dairy farms. Annals of Warsaw University of Life Sciences, 42, 45-50.
  3. Gaworski, M. (2002b). Efektywność wykorzystania nowoczesnych środków technicznych w systemie skupu mleka. cz. I. Analiza wskaźników eksploatacyjnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 486, 599-605.
  4. Gaworski, M.; Kupczyk, A. (2001). Łańcuch chłodniczy w produkcji mleczarskiej. Warszawa, Oficyna Wydawnicza "Hoża", ISBN 83-85038-71-X.
  5. Gaworski, M.; Stępień, A. (2007). Analysis of indices of milk collecting system improvement on an example of the co-operative "Rolmlecz" in Radom. Annals of Warsaw University of Life Sciences, 51, 93-98.
  6. Jurczak, M. (2005). Mleko - produkcja, badanie, przerób. Warszawa, Wydawnictwo SGGW, ISBN 83-7244-599-0.
  7. Marczuk, A. (1999). Organizacja transportu mleka do zakładów mleczarskich przy wykorzystaniu teorii okien czasowych. Inżynieria Rolnicza, 3(4), 279-287.
  8. Siarkowski, Z.; Marczuk, A.; Kwieciński, A. (1997). Problemy transportowe związane ze skupem mleka. Inżynieria Rolnicza, 1(1), 125-131.
  9. Ziajka, S. (red.). (2008). Mleczarstwo, cz. 1. Olsztyn, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ISBN 9788372995360.
  10. Ziętara, W. (2012). Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 99, 1, 43-57.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu