BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Caputa Wiesława (Politechnika Śląska)
Title
Strategie budowania kapitału klienta w branży piwowarskiej - wybrane aspekty
Strategies of Building Customer Capital in the Beer Industry - Same Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 503-512, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Klient, Kapitał klienta, Wartość przedsiębiorstwa, Browarnictwo
Customer, Customer capital, Enterprise value, Brewing industry
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw, a zwłaszcza nasilająca się walka konkurencyjna, sprowadzająca się w istocie do walki o klienta jako głównego źródła kapitałowego zasilania przedsiębiorstwa, wymusiły na przedsiębiorstwach konieczność ukierunkowania działań i zasobów nie tylko na kreowanie wartości dla klienta, lecz także na maksymalizowanie wartości relacji biznesowej łączącej klienta z przedsiębiorstwem, która znajduje odzwierciedlenie w wartości kapitału klientów. Głównym celem artykułu jest identyfikacja strategii budowania kapitału klienta przez kluczowe podmioty działające na polskim rynku piwa. Realizację wskazanego celu oparto na studiach literaturowych, analizie wewnętrznych materiałów najważniejszych producentów piwa oraz wynikach własnych badań empirycznych. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the article is to identify the strategies of building customer capital by the key subjects functioning on the Polish beer market. Achieving such objective was based on literature studies, analysis of internal materials of leading beer producers and on results of own empirical research. The presented partial results of research allow to state that the strategies of building customer capital are similar in the described group of enterprises. Undoubtedly, they are concentrated on capital multiplication, and follows it, on actions increasing the value of business relations linking them with customers. Such actions are directed on both obtaining and maintaining customers, as well as on improvement of internal processes and actions.A special significance is currently ascribed to product innovations which enable diversification or distinction of market offer and actions aimed at costs reduction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Dyduch W., Zabierowski P. (2002), Przedsiębiorczość a kapitał społeczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 12.
 2. Caputa W. (2008a), Proces kreowania kapitału klientów, w: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami, red. J. Pyka, TNOiK, Katowice.
 3. Caputa W. (2008b), Strategiczna reorganizacja rynkowa a system informacyjny rachunkowości, w: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 4. Caputa W. (2009), Total Productive Maintenanse w procesie budowania kapitału klientów, w: Zarządzanie kosztami w warunkach dekoniunktury, red. W. Caputa, D. Szwajca, CeDeWu, Warszawa.
 5. Caputa W. (2010), Pomiar kapitału klienta - wybrane problemy, w: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 6. Caputa W. (2011), Marketing relacji w procesie pomnażania kapitału banku, w: Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji, red. W. Caputa, A. Gorczyńska-Dydek, D. Szwajca, CeDeWu, Warszawa.
 7. Czekaj J., Jabłoński M. (2004), Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 8. Dobiegała-Korona B. (2008), Budowa kapitału klienta, w: Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa.
 9. Dworzecki Z. (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - w stronę paradygmatu organizacji uczącej się, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 1.
 10. Dyer W.G. jr. (1985), The cycle of cultural evolution In organizations, w: Gaining control of the corporate kultur, red. R.H. Kilman i in., San Francisco.
 11. Edvinsson L., Malone M. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Haffer M., Karaszewski W. (2004), Czynniki wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 13. Herkentrup T. (2008), Unternehmenskultur - Defi nition, Merkmale und Analyse einer bestehenden Unternehmenskultur, GRIN Verlag.
 14. Jurczak J. (2006), Kapitał intelektualny w organizacji przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 11.
 15. Król H. (2006) Kapitał ludzki w organizacji, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Kunasz M. (2006), Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii, "Gospodarka Narodowa" nr 10.
 17. Mroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
 18. Paczkowski A. (2001), Kapitał intelektualny. Dylematy i i wyzwania, Wyższa Szkoła Biznesu, National-Louis-University, Nowy Sącz.
 19. Piercy N. (2003), Marketing. Strategiczna reorientacja fi rmy, Felberg SJA, Warszawa.
 20. Rust R., Zeithaml V.A., Lemon K. (2000), Driving Customer Eguity, The Free Press, New York.
 21. Schein E.H. (1985), Organizational culture and Leadership: a dynamic view, San Francisco.
 22. Warowny P. (2003), Zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. K. Świderska, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu