BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewska Kinga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wrocław - miasto inteligentne
Wroclaw - Smart City
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 27, s. 343-351
Issue title
Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Miasto, Rozwój miasta, Inteligentne miasto
City, City development, Smart city
Note
streszcz., summ.
Country
Wrocław
Wroclaw
Abstract
Współczesny świat dysponuje technologiami, które znacznie ułatwiają ludziom życie, polepszają jego komfort, pozwalają zaoszczędzić czas i dzięki temu wykorzystać go bardziej efektywnie, a przy tym wszystkim są bezpieczne dla środowiska. Warto więc w nie inwestować pomimo początkowych wysokich kosztów, często niedających się jednak przełożyć na dłuższe i bardziej wartościowe ludzkie życie. Smart Cities, które korzystają z takich rozwiązań i posługują się inteligentnymi systemami informacji, budują zintegrowaną platformę, determinującą dalszy rozwój. Stwarzają one środowisko przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpatrywany przez autorkę artykułu przykład Wrocławia zawiera jedynie pewne elementy, które przesądzają o istocie Smart Cities. Jednakże nie pozwalają jednoznacznie zakwalifikować Wrocławia do tej grupy.

The modern world has the technology that might make people's lives, improve comfort, save time and because of that use it more efficiently, and with all that they are safe for the environment. So we should invest in them despite the initial high costs. Human life is invaluable. Smart Cities, which benefit from such arrangements and they use of intelligent information systems, they provide an integrated platform for a determining further development. They provide environmental friendly and safe space to live and do business. Considered an example of Wroclaw by the Author, contains only some elements that determine the essence of SC. However, they dearly does not allow to qualify Wroclaw to that group. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Rochefort, Metropole et fragmentation des espaces, 1998, http://www.equipement.gouv. fr/, dostęp: 22 lipca 2010 r.
 2. R. Florida, Cities and the Creative Class, New York-London 2005, s. 176.
 3. J. Kotkin, Najinteligentniejsze miasta na świecie. Dobra infrastruktura, atrakcyjna gospodarka i mądre planowanie urbanistyczne, dostępny w Internecie: http://www.forbes.com, dostęp: 16 grudnia 2009 r.
 4. Kształtowanie się wrocławskiego obszaru metropolitalnego w warunkach integracji europejskiej, red, S. Korenik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 31 i in.
 5. M. Ptaszyńska-Wołczykowicz, Miasto jako system próba identyfikacji problemu, w: Miasto i jego władze. Studia nad ekonomiczną teorią rozwoju miast, red. J. Regulski, Ossolineum, Wrocław 1984, s. 11.
 6. http://www.ibm.com/ibm/idoasfrornibrn/pl/smarterplanct/topics/cities/, PAP, dostęp: 22 lipca 2010 r.
 7. B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa 1996, s. 326.
 8. http://domino.research.ibm.com/odis/odis.nsf/pages/case.32.htm], dostęp: 22 lipca 2010 r.
 9. http://www.ibrn.com/smaiłerplanet/us/cn/rail Jransportation/ideas/, dostęp: 22 lipca 2010 r.
 10. James T. Lamiell, Beyond Individual and group differences, SAGE Pubns, London 2003, s. 2-15.
 11. K. Karzeł, Inteligentne miasto, "Gazeta Wrocławska" 2009.
 12. http://www.purohotel.com, dostęp: 5 lipca 2010 r.
 13. http://www-01.ibm.com/softwarc/tivoli/products/rnaximo-transportation/, dostęp: 22 lipca 2010 r.
 14. http://www.ibm.com/ibm/ideasfromtbm/pl/smarterplanet/, dostęp: 22 lipca 2010 r.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu