BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wszelaki Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Obszary polityki kredytowej kształtujące równowagę finansową banku - wybrane problemy
Areas of the Credit Policy Shaping the Cash Balance of the Bank - Selected Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 531-539, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Bankowość, Polityka kredytowa, Kredyt, Zarządzanie finansami
Banking, Crediting policy, Credit, Financial management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W każdym banku stworzenie dokumentu dotyczącego realizowanej polityki kredytowej to naczelne zadanie każdego zarządu banku. Polityka kredytowa zazwyczaj jest rozumiana jako zbiór wytycznych działania banku i powinna przede wszystkim wyznaczać zadania i opisywać sposoby ich realizacji, formułować wskazówki i zalecenia dotyczące działalności kredytowej banku, jak również wskazywać pod mioty, którepowinny ją realizować, określać monitoring zdarzeń oraz wyników prowadzonej działalności. Celem artykułujest wskazanie obszarów polityki kredytowej banku kształtujących równowagę finansową banku. W artykule wykorzystano literaturę krajową z tego zakresu, w tym artykuły naukowe oraz akty prawne. Wykorzystano metodę analizy. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie obszary polityki kredytowej przekładają się na osiągane przez bank wyniki finansowe. Polityka kredytowa jest kształtowana zawsze w sposób indywidualny przez każdy bank i dostosowana do możliwości operacyjnych banku, a zatem wskazanie w artykule obszarów, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy jej kształtowaniu/realizacji, jest wartościowe. (abstrakt oryginalny)

At every bank creating the document concerning the credit policy carried out is principal setting every management board of the bank. The credit policy is usually understood as the set of guidelines of the functioning of the bank and should above all: to assign a task and to describe manners of their realization, to formulate hints and recommendations concerning credit activity of the bank, as well as to appoint entities which should carry her out, to determine the monitoring of events as well as results of conducted activity. Indicating areas of the credit policy of the bank, shaping the cash balance of the bank is a purpose of the article. In the article they used domestic literature was used from this scope, including scientific papers and legal documents. An analysis method was used. The article is an attempt of the answer to a question, what areas of the credit policy are transferring themselves into financial results achieved by the bank. The credit policy is always shaped in the individual way by every bank and is adapted for operating possibilities of the bank, so indicating in the article areas to which one should pay special attention at her forming/realization, is valuable. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogacka-Kisiel E. (red.) (1998), Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Borys G. (1996), Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Capiga M., Harasim J., Szustak G. (2005), Finanse banków, SKwP, Warszawa.
 4. Cichorska J., Znaniecka-Ekkert J. (2006), Działalność depozytowa banków komercyjnych, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, Katowice.
 5. Dobosiewicz Z. (2005), Bankowość, PWE, Warszawa.
 6. Dobosiewicz Z. (2007), Kredyty i gwarancje bankowe, PWE, Warszawa.
 7. Głuchowski, Szambelańczyk J. (2009), Bankowość Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 8. Grzywacz J. (2002), System bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing, Difin, Warszawa.
 9. Jaworski W.L., Zawadzka Z. (2002), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
 10. Jaworski W.L., Zawadzka Z. (2003), Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext, Warszawa.
 11. Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M. (2012), Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Krzyżkiewicz Z. (2002), Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa.
 13. Mc Mullen J.M. (1997), Ocena jakości aktywów III, "Bank" nr 8.
 14. Turlej J. (1994), Strategia i taktyka zarządzania ryzykiem kredytowym, "Bank i Kredyt" nr 10.
 15. Ustawa z 29.08.1997 r. - Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939, z późn. zm.
 16. Wszelaki A. (2013), Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku poprzez realizację polityki kredytowej, w: Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw, Zarządzanie wartością, Zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu