BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duda Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Rola i znaczenie innowacji w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP
Role and Importance of Innovations in Building the Competitive Position of Polish SMES
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 555-568, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Konkurencyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bariery innowacyjności, Źródła finansowania
Competitiveness, Small business, Innovativenesss barriers, Source of financing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Powszechnie panuje pogląd o niskim stopniu innowacyjności polskich MSP, co budzi obawy w kontekście rozszerzającej się integracji europejskiej. Brak innowacyjności tego sektora przedsiębiorstw jest uwarunkowany wieloma czynnikami wewnętrznymi wynikającymi ze specyfiki danej firmy oraz zewnętrznymi wynikającymi z cech otoczenia zewnętrznego, w którym jest prowadzona dana działalność gospodarcza. Pojęcie innowacyjności w literaturze przedmiotu definiuje się bardzo szeroko, jednak zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków panuje zgodność, że innowacje są najważniejszym czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw. Dlatego w niniejszym artykule, na podstawie badań literaturowych i empirycznych, w tym również badań własnych, podjęto próbę określenia roli innowacji w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP na wspólnym rynku UE. W tym celu dokonano analizy struktury inwestycji, nakładów na inwestycje, źródeł finansowania oraz określono grupę barier ograniczających innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. (abstrakt oryginalny)

There is a widely held opinion that Polish SMEs represent a low level of innovativeness, what raises concerns in the context of an enlarged European integration. Lack of innovation in this sector of enterprises is conditioned by many factors, both internal, resulting from the specificity of the company, and external, resulting from the characteristics of the external environment in which a business activity is being conducted. The concept of innovativeness in the literature is defined very broadly, however, among both theoreticians and practitioners, there is consensus that innovation is a key factor in the competitiveness of enterprises. Therefore, in this paper, based on the literature and empirical research, including the author's own research, an attempt has been made to determine the role of innovation in building the competitiveness of Polish SMEs in the common EU market. For this purpose, the investment structure, investment expenditures and financing sources have been analysed, and a group of barriers to innovation in small and medium-sized enterprises in Poland has been specified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alińska A., Grzywacz J., Latoszek E., Proczek M., Zawiślańska I. (2008), Finansowanie MŚP w Polsce ze środków UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Brzozowski M., Kopczyński T., Przeniczka J. (2001), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Drucker P.F. (1998), On the Profession of Management, Harvard Business Scholl Press, Boston.
 4. Drucker P.F. (2004), Innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 5. Duda J. (2009), Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw polskich z sektora MSP, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Duda J. (2010), Bariery rozwoju mikroprzedsiębiorstw w regionie Małopolski, w: Polityka międzynarodowa, prawo, zarządzanie, red. J. Białkiewicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie, Kraków.
 7. Duda J. (2012), Role and importance of technological credits in fi nancing of innovative investments by small and medium-sized enterprises in Poland and Lesser Poland, "Ekonomia Menedżerska" nr 12, Uczelniane Wydawnictw Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 8. Frydrych Ł. (2004), Raport z badania popytu na innowacje w ramach projektu "Innoregio Małopolska". "Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw" 2008, nr 70, nr 71.
 9. Grudzewski W., Hejduk I (2001), Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 10. Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
 11. Jabłońska D. (2011), Bariery rozwoju innowacyjności w Polsce, BDKM Grupa Doradcza, Warszawa.
 12. Monitoring kondycji sektora MSP (2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012), PKPP Lewiatan, Warszawa.
 13. Okoń-Hordyńska E. (red.) (2004), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, PTE, Warszawa.
 14. Ortt J.R., van der Duin P.A. (2008), The evolution of innovation management towards contextual innovation, "European Journal of Innovation Management" vol. 11, no. 4.
 15. Platonoff A.L., Małaszewicz D., Sysko-Romańczuk S. (2006), Innowacyjność polskich firm, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 1.
 16. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 17. Schumpeter J.A. (1960), Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 18. Stankiewicz J.M. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 19. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2011 roku (2011), MG DPiA nr 2.
 20. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2012 roku (2012), MG DPiA nr 2.
 21. Urbanowska-Sojkin E. (1998), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawniictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu