BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makowiec Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ortyl Joanna (Politechnika Krakowska)
Title
Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych na przykładzie branży chemicznej
Commercialization of Innovative Solutions Developed Under the R&D Researches at the Example of Chemical Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 581-592, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Komercjalizacja, Badania naukowe, Ochrona własności intelektualnej, Spin-off, Przemysł chemiczny
Commercialization, Scientific research, Intellectual property protection, Spin-off, Chemical industry
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono ścieżkę komercjalizacji badań naukowych ze szczególnym naciskiem na badania technologiczne i techniczne realizowane w branży chemicznej. Specyfika sektora chemicznego wymaga od naukowców ściśle powiązanej współpracy z jednostkami otoczenia biznesu oraz zespołami wyspecjalizowanymi w działaniach prawnych, marketingowych i ekonomicznych. Dopiero stworzenie odpowiedniego zespołu komercjalizacyjnego stanowi o podstawie sukcesu na trudnej ścieżce wdrażania badań naukowych do praktyki gospodarczej. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze aspekty związane z ochroną własności intelektualnej oraz z metodami komercjalizacji wyników badań naukowych dokonywanych przy współpracy z uczelniami, które obejmują m.in. powoływanie spółek typu spin-off oraz spin-out. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a path for commercialization of research, with an emphasis on technological and technical research carried out in the chemical industry. The specificity of the chemical industry requires researchers closely linked cooperation with units of the business environment, as well as with teams specialized in legal activities, marketing and economics. Only the creation of the appropriate commercialization team provides the basis of success in the difficult path of implementation research to business practice. The paper presents the main aspects related to the protection of intellectual property and the methods of commercialization of research results carried out in collaboration with universities, which include, among others, setting up of spin-offs and spin-outs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K.B., Mażewska M., Stawasz E. (2009), Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) - zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 2. Gabryś A. (red.) (2008), Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, Fundacja Aurea Mediocritas, MultiPrint, Warszawa.
 3. Halik J., Kusio T., Makowiec M. (2012), Poradnik Spin Promotor. Przedsiębiorczość akademicka w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 4. Kowalewski T., Popławski W.T. (2009), Między tradycją a nowoczesnością. Wyłanianie się kapitału intelektualnego w uniwersytecie III generacji, w: Kapitał Intelektualny i jego ochrona, red. E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 5. Kwiotkowska A. (2010), Firmy odpryskowe jako nośnik przedsiębiorczej odnowy uczelni wyższych, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?, red. J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Matusiak K.B. (red.) (2009), Nowa innowacyjna firma. Jak uruchomić własną firmę? Podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych, Europerspektywa Beata Romejko, Lublin.
 7. Santarek K. (red.), (2008), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa.
 8. Wściubiak Ł. (2009), Prawne narzędzia ochrony własności intelektualnej, w: Komercjalizacja wyników badań naukowych - krok po kroku, red. D. Markiewicz, Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 9. www.sila-wiedzy.pl/start-up/id.Uniwersytet-III-Generacji/i.html
 10. www.wissema.com/index.php?language=PL&pid=102
 11. Żebrowski P., Poradnik z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółek spin-off i spin-out, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej, www.portal.zpsb.edu.pl/content/przedsiebiorczosc-akademicka-how
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu