BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szelągowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
W poszukiwaniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw
In Quest for Polish Enterprises Innovation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 619-627, bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Kapitał intelektualny, Innowacyjność przedsiębiorstw, Kreatywność, Patenty
Intellectual capital, Enterprise innovation, Creativity, Patent
Note
streszcz., summ..
Abstract
Innowacyjność przedsiębiorstw jest nierozłącznym atrybutem współczesnego rozwoju gospodarczego. Zmiany zachodzące w globalnej gospodarce wymuszają umiejętne dostosowywanie się do coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez konkurencyjne podmioty gospodarcze. Funkcjonowanie w kreatywnym otoczeniu gospodarczym sprzyja rozwojowi innowacji. Niestety, ze względu na liczne bariery nie zawsze kreatywność jest akceleratorem innowacyjności. Proces ten jest długotrwały i złożony. Przebić się mogą tylko te podmioty, które w szczególny sposób dbają o ochronę własności intelektualnej, zgłaszając innowacyjne rozwiązania do urzędów patentowych. Polskie przedsiębiorstwa wypadają pod tym względem słabo w porównaniu z innymi państwami UE. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o przyczyny dystansu innowacyjnego polskich przedsiębiorstw. Szczególny nacisk w ocenie poziomu innowacyjności tych podmiotów kładzie się na patenty. Mając na uwadze powyższy cel, autorka postawiła następującą tezę: brak innowacji w polskich przedsiębiorstwach ogranicza ich konkurencyjność i prowadzi do stagnacji gospodarki. (abstrakt oryginalny)

Innovation of the enterprises is the inseparableattribute of the contemporary economic growth. Changes in the global economy force a good approach to more and more innovative solutions using by competitive enterprises. Doing business in the creative environment creates favourable conditions for innovation development. Unfortunately, on account of many barriers, creativity is not always the innovation accelerator. Win these enterprises, which pay special attention to intellectual property protection and register innovations products and services in the patent office. The aim of this paper is to answer the following research question: what are the reasons of the Polish enterprises innovative gap. The following thesis is put forward: lack of innovations in the Polish enterprises limits their competitiveness and lead to economy stagnation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altshuller G.S. (1986), To Find an Idea: Introduction to the Theory of Innovative Problems Solving, Nauka, Novosibirsk.
 2. Drucker P.F. (2000), Zarządzanie w XXI wieku - wyzwania, Muza, Warszawa.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011 (2012), GUS, Warszawa
 4. Eurostat Community Innovation Survey (2010), Eurostat.
 5. Gomółka S. (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 6. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Innovation Union Scoreboard 2013 (2013), European Commission.
 8. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa.
 9. Kreuter A., Wagner M. (1998), Czynniki sprzyjające innowacyjności, "Zarządzanie na Świecie" nr 12.
 10. Marciniak S. (2000), Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 11. Pajestka J. (1975), Determinanty postępu. Czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
 12. Penc J. (1999), Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 13. Porter M.E. (1990), The Competetive Advantage of Nations, The Macmillan Press, London.
 14. Raport roczny 2012, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Schumpeter J.A. (1934), Theorie der wirtschaftlichen Enwicklung, Harvard University, Cambrigde, Mass.
 16. Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 17. Szymańska A. (2012), Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw, w: Strategie rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, T. Małkus, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 18. WIPO IP Facts and Figures 2012.
 19. www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu