BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jachowicz Piotr
Title
Polska w kryzysie zadłużeniowym
Poland in Debt Crisis
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 3, s. 89-104, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Kryzys zadłużeniowy, Polityka gospodarcza, Kryzys gospodarczy
Indebtedness crisis, Economic policy, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Po przejęciu władzy w 1970 r. ekipa Edwarda Gierka przyjęła program "dynamicznego rozwoju społeczno -gospodarczego kraju" i podniesienia standardu życia ludności. Nowe kierownictwo chciało osiągnąć te cele poprzez otwarcie na współpracę gospodarczą z zagranicą, a szczególnie z Zachodem. Planowano wzrost inwestycji i importu z wykorzystaniem kredytów zagranicznych. Zakup licencji służyć miał unowocześnieniu gospodarki. W pierwszej połowie lat 70. koncepcje te udało się częściowo zrealizować. Szybko rosły obroty handlu zagranicznego, a import z krajów kapitalistycznych finansowany był przede wszystkim kredytami. Szacuje się, że 55 % kredytów przeznaczono na inwestycje, głównie w przemyśle. Dalsze 30 % skierowano na import komponentów do bieżącej produkcji przemysłowej, a na import pasz i dóbr konsumpcyjnych przeznaczono kolejne 15 % kredytów. (fragment tekstu)

The reason for indebtedness of socialist Poland were mistakes in economic policy combined with adverse situation in the world economy. When foreign financial relations came to a crisis in 1980-1981 it was combined with economic slump. The overcoming of debt called for market reforms. On the other hand, the condition for market reform was previous, at least partial, repayment of debt. A vicious circle emerged which couldn' t have been broken in political reality of the time. A chance to overcome the crisis came with the change of 1989. Then market reforms (Balcerowicz's plan) were introduced and the debts were written off (the 1991 and 1994 agreements) at the same time. The result of the reform was an increase in economic effectiveness and increase in income from export. Simultaneously, due to partial writing off of the debts, the burden of the repayment of debts decreased, which eased the transformation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antoniowska -Bartosiewicz I., Małecki W., Zadłużenie zagraniczne Polski do końca 1991, Fundacja im. F. Eberta w Polsce, Warszawa 1992, s. 8, 12, 22.
 2. Antoniowska -Bartosiewicz I., W. Małecki, Zadłużenie i kapitał zagraniczny a stabilizacja i transformacja, w: III Konferencja Naukowa Ministerstwa Finansów oraz Instytutu Finansów, Polityka finansowa - Stabilizacja - Transformacja, Wilga, 24-26 IV 1991, Ministerstwa Finansów, Warszawa 1991, s. 13-14.
 3. Baj L., Starzy dłużnicy Polski. Są winni 3 mld zł, Wyborcza.biz (aktualizacja: 20.08.2010), http://wyborcza.biz/biznes/1,191562,82777717,Starzy_dluznicy_Polski__sa_winni_3mld_zl_html (10.09.2010).
 4. Balcerowicz L., 800 dni. Szok kontrolowany, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa 1992, s. 131.
 5. Bożyk P., Marzenia i rzeczywistość czyli anatomia polskiego kryzysu, PIW, Warszawa 1983, s. 86.
 6. Durka B., Polsko -radzieckie stosunki gospodarcze w nowych uwarunkowaniach, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 1991, PISM, Warszawa 1993, s. 89-98.
 7. Jachowicz J., Kowalczyk K., FOZZ story: gdzie się podziało 2,5 biliona złotych?, http://www.abcnet.com.pl/node/3212 (16.09.2010).
 8. Kaliński J., Gospodarka Polski w latach 1944-1989. Przemiany strukturalne, PWE, Warszawa 1995, s. 148-159, 166-174.
 9. Kuczyński W. , Zwierzenia zausznika, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW", Warszawa 1992, s. 132.
 10. Landau Z., Główne tendencje rozwoju gospodarczego Polski Ludowej, w: U źródeł polskiego kryzysu, red. A. Muller, PWN, Warszawa 1985, s. 77 i nast.
 11. Materiały Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=207&id=168866&typ=news (04.09.2010).
 12. Muller A., Przyspieszony wzrost gospodarczy w latach 1971-1975 a proporcje wzrostu w trzydziestoleciu 1950-1980, w: U źródeł polskiego kryzysu, red. A. Muller, PWN, Warszawa 1985, s. 147-153.
 13. Olszański P., Historia polskiego zadłużenia międzynarodowego na tle wydarzeń społecznych i politycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, s. 74-80.
 14. Pangsy -Kania S., Zadłużenie zagraniczne Polski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 11-17.
 15. Pomfret J., Polish Agents Rescued 6 U.S. Spies from Iraq; Scotch Lubricated Escape During Gulf War, "The Washington Post" 17.01.1995, http://pqasb.pqarchiver.co/washingtonpost/acces/18594204.html?dids=18594204:18594204&FI (23.09.2010).
 16. Rachtan P., Stan finansów publicznych Polski, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Transformacja społeczno -gospodarcza w Polsce, Warszawa, lipiec 2002, http://www.kontrateksty.pl/.les/news/20030917225540.html (22.09.2010).
 17. Rydygier W., Pułapka zadłużenia, w: U źródeł polskiego kryzysu, red. A. Muller, PWN, Warszawa 1985, s. 222 i nast.
 18. Stefańczyk B., Problem oddłużenia Polski w Klubie Paryskim od czerwca 1989 do kwietnia 1991 roku, m -pis niepublikowany, s. 32-36.
 19. Zagańczyk K., Chałaczkiewicz M., Restrukturyzacja polskiego zadłużenia zagranicznego, s. 290-291, http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/PDF/29/18.pdf (06.09.2010).
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu