BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cesarski Maciej
Title
Modernizacja polskich osiedli mieszkaniowych sprzed 1989 roku - płaszczyzny sprzyjania koniunkturze terytorialnej
Modernization of Polish pre-1989 Housing Developments - Facets Helping to Foster Territorial Trend
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 3, s. 169-196, bibliogr. 43 poz.
Keyword
Rewitalizacja, Modernizacja, Mieszkalnictwo, Marketing terytorialny
Revitalization, Modernization, Housing, Territorial marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W przedkładanym opracowaniu celem rozważań są sprzyjające koniunkturze terytorialnej założenia i efekty modernizacji i rewitalizacji zaznaczające się w polskich osiedlach mieszkaniowych pochodzących sprzed 1989 r. Efekty w tym zakresie traktowane są zarazem jako element marketingu terytorialnego. Przedmiotem opracowania stać się mogą wówczas społeczne, urbanistyczno -architektoniczne i środowiskowo -przestrzenne założenia oraz możliwe, w tym uzyskiwane, efekty działań modernizacyjno -rewitalizacyjnych wynikające z opisywanych w literaturze przykładów zaczerpniętych z polskich osiedli mieszkaniowych. Osiedli charakteryzujących się wysoką zabudową mieszkaniową z niedostatecznym wyposażeniem w infrastrukturę społeczną i techniczną, zwanych popularnie "blokowiskami", budowanych przede wszystkim w latach 70. i 80. Zarazem osiedli tak różniących się w praktyce od pochodzącego z międzywojnia i lat 1945-1989 dorobku polskiej społecznej myśli naukowego kształtowania przestrzeni mieszkań i osiedli. W osiedlach typu "blokowisk" dotychczasowe zakrojone na większą skalę działania modernizacyjne dotyczą w zasadzie jedynie termoizolacji budynków z wielkiej płyty i innych prefabrykowanych, co jest dalece niewystarczające dla poprawy warunków zamieszkiwania i podbudowywania marketingu oraz koniunktury terytorialnej. W sumie poczynania oszczędzające energię skoncentrowane są jak dotąd w Polsce na budownictwie i zasobie o dużej powierzchni, a więc na ludności lepiej sytuowanej materialnie. Pomoc w kosztownych modernizacjach energetycznych powinna uwzględniać tymczasem przede wszystkim zabudowę wielorodzinną typu społecznego, a więc głównie osiedla mieszkaniowe sprzed 1989 r. Niska energetyczna jakość osiedlowej zabudowy mieszkaniowej przyczynia się do małej atrakcyjności i konkurencyjności obszarów zamieszkiwania. Rezerwy w kreowaniu marketingu terytorialnego i koniunktury terytorialnej poprzez aktywność modernizacyjno -rewitalizacyjną skierowaną na te osiedla wydają się w dzisiejszej Polsce znaczne. (fragment tekstu)

The aim of the text is to show territorial trend ideas behind as well as modernizing effects and revitalization of Polish pre-1989 housing developments. The effects in this field are also considered to be an element of territorial marketing. The subjects of the article are social, town planning, architectural, environmental and spacial ideas and possible, including obtained, effects of the modernizing and revitalizing actions, using examples described in subject literature on the Polish housing developments (commonly refereed to in Polish as "blokowisko") build mainly in 1970s and 1980s. Thus, this are developments so very different in practice from Polish social thought on scientific design of housing developments from interwar and 1945-1989 periods. Described ideas show that important research fields in marketing orientation of settlement unit to obtain better territorial trend reflect modernizational and revitalizational premises of housing developments. Reserves for creating territorial marketing and territorial trend directed at those developments in Poland are large. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alvarez L. J., Cabrero A., Does housing really lead the business cycle?, "Documentos de Trabajo" 2010, nr 1024, Banco de Espana, s. 9-32.
 2. Brukalska B., Zasady społeczne projektowania osiedli mieszkaniowych, Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1948, s. 7-18.
 3. Cesarski M., Mieszkania czynszowe w społeczeństwach XIX i X w. - Polska, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, w: Europa w gospodarce, polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 419-434.
 4. Cesarski M., Mieszkanie, urbanizacja, spójność społeczna jako bariery zagospodarowania przestrzennego, "Studia i Prace. Kwartalnik KES" nr 1, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 83-106.
 5. Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1988-2005 - dziedzictwo i przemiany, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 23-42.
 6. Chmielewski J. M., Marecka M., Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2001 (wyd. 2 zm. 2007), s. 54-58.
 7. Czarnecki B., Siemiński W., Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, Warszawa 2004, s. 126-154.
 8. Czornik M., Promocja miasta, Wyd. WE w Katowicach, Katowice 2005, s. 15-21.
 9. Gądecki J., Za murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu, "Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej", "Seria Humanistyczna", Copyright by Jacek Gądecki and Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2009, s. 85-126.
 10. Goryński J., Mieszkanie wczoraj, dziś i jutro, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 10-146, 218-282.
 11. Goryński J., Urbanizacja, urbanistyka i architektura, PWN, Warszawa 1966, s. 114-120.
 12. Gronostajska B. W., Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej. Teoria i praktyka na przykładzie realizacji wrocławskich z lat 1970-1990, Wyd. PWr., Wrocław 2007, s. 87-328.
 13. Guzik R., Domański B., Możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych w zakresie rewitalizacji miast w Polsce, w: Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, red. Z. Ziobrowski, "Rewitalizacja Miast Polskich" t. 9, IRM, Kraków 2010, s. 21-27.
 14. Herbst K., Społeczny sens rewitalizacji, "Biuletyn FISE" 2008, s. 6-9.
 15. Heyman Ł., Nowy Żoliborz 1918-1939. Architektura - Urbanistyka, Ossolineum, Wrocław 1976, s. 80-134.
 16. Koczanowicz -Chondzyńska J., Rewitalizacja, "Biuletyn FISE" 2009, nr 3, s. 4-15.
 17. Langer W., Strategiczny marketing w rozwoju jednostki terytorialnej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", Wyd. WE w Katowicach, Katowice 2006, s. 15-57.
 18. Muster S., van Kempen R., Large housing estates in European cities, Faculty of Geosciencies, Utrecht University, Utrecht 2005, s. 15-22, 69-81.
 19. Nowicki J., Jednostka sąsiedzka, WSM, Warszawa 1965.
 20. Nowicki J., Kształt przestrzeni mieszkalnej, ZW CZSR, Warszawa 1980, s. 7-72.
 21. Ostańska A., Programy rewitalizacji osiedli z zabudową prefabrykowaną w Europie przyczynkiem do opracowywania programów polskich, "Przegląd Budowlany" 2010, nr 3, s. 39-49.
 22. Pokusa T., Pokusa F., Marketing terytorialny i warunki jego rozwoju, w: Zarządzanie i polityka społeczna - wybrane problemy, red. M. Duczmala, T. Pokusa, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Opolu, Opole 2010, s. 44-56.
 23. Restructuring large housing estates in Europe. Policies, practices and perspectives, Conference for researchers and policymakers, 19-21 May 2005 in Ljubljana, Slovenia, Universitet Utreht 2005, s. 1-5.
 24. Rewitalizacja miast w Niemczech, red. M. Bryx, A. Jadach -Sepiolo, "Rewitalizacja Miast Polskich" t. 3, Kraków 2010, s. 112-142.
 25. Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, red. R. Guzik, "Rewitalizacja Miast Polskich" t. 1, Kraków 2010, s. 95-111.
 26. Rewitalizacja miast we Francji, red. K. Skalski, "Rewitalizacja Miast Polskich" t. 2, Kraków 2010, s. 91-112, 213-233.
 27. Skibniewska H., Rodzina a mieszkanie, PWN, Warszawa 1974, s. 109-183.
 28. Strzelecki E., Kwestia mieszkaniowa w Polsce, w: Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski Odrodzonej, t. 2, Poznań 1929, s. 413-426.
 29. Syrkus H., Ku idei osiedla społecznego, PWN, Warszawa 1976, s. 164-178.
 30. Szomburg J., Przez dialog do wspólnoty i rozwoju, IBnGR, Gdańsk 2010, s. 31-39.
 31. Szromnik A., Ewolucja oraz współczesne koncepcje marketingu, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, "Studia" t. CXII, KPZK PAN, Warszawa 2002, s. 40.
 32. Szromnik A., Orientacja marketingowa miasta (gminy) - próba uogólnienia i metoda pomiaru, w: Marketing, koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa 2002, s. 300.
 33. Thissen M. J. P. M., Burger M. J., van Oort F. G., House Prices, Bubbles and City Size, "ERIM Report Series", RSM Erasmus University, Erasmus School of Economics, Research Institute of Management, Rotterdam 2010, s. 1-28.
 34. Toeplitz T., Klęska mieszkaniowa i próby jej usunięcia, Wyd. Urzędu Mieszkaniowego, Warszawa 1920, s. 3-14.
 35. Tołwiński S., Definicja mieszkania społecznie najpotrzebniejszego, "Dom, Osiedle, Mieszkanie" 1939, nr 5, s. 2-30.
 36. Tołwiński S., Postulaty mieszkaniowe klasy robotniczej, "Robotniczy Przegląd Gospodarczy" 1925, nr 5, s. 101-105.
 37. van Kempen R., Dekker K., Hall S., Tosies I., Restructuring large housing estates in European cities: an introduction, w: Restructuring large housing estates in Europe, red. R. van Kempen, K. Dekker, S. Hall, I. Tosies, University of Bristol, The Policy Press, Great Britain 2005, s. 1-18.
 38. van Kempen R., Dekker K., Hall S., Tosies I., Regenerating large housing estates in Europe: a guide to better practice, Urban and Regional Research Centre, Utrecht University, Utrecht 2006, s. 5-192.
 39. Wallis A., Pojęciowy model jednostki mieszkaniowej, IKS, Warszawa 1974.
 40. Wojtkun G., Osiedle mieszkaniowe jako trwałe i akceptowane środowisko życia człowieka. Psychologia organizacji przestrzeni zamieszkiwania na przykładzie Osiedla Aragońskiego w Szczecinie (1975-1979), w: Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego, Habitaty 2003, red. Z. Bać, "Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej" nr 4, Wyd. PWr,, Wrocław 2004, s. 120-130.
 41. Wojtkun G., Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku, Wyd. Uczelniane PSz., Szczecin 2004, s. 19-205.
 42. Wojtkun G., Wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Wizje a rzeczywistość, "Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej" nr 591 (46), Wyd. Uczelniane PSz., Szczecin 2008, s. 68-77, 135-156.
 43. Wysocka E., Przestrzenne aspekty konkurencyjności w świetle integracji z Unią Europejską, "Człowiek i Środowisko" 2001, nr 25 (1), s. 34-40.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu