BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowski Szymon
Title
Innovationspolitik in Polen : die Entwicklung in der Jahren 1989-2007
Innovation Policy in Poland : the Development in the Years 1989-2007
Source
Zeszyty Studiów Doktoranckich / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Ekonomii, 2010, nr 51, s. 55-70, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Innowacje, Polityka innowacyjna, Polityka innowacyjna państwa
Innovations, Innovation policy, State innovation policy
Note
Zsfg., summ.
Abstract
The innovation policy is a key element of building the economic competitiveness. This article presents a case of the Polish innovation policy during the last 19 years. The overview concentrates on three major issues: development of innovation policy, institutional reforms and main innovation indicators of a Polish innovation system. In short introduction, the subject of the study will be characterized. Then, the article describes the main developments of innovation policy in the nineties of the twentieth century. The study recognizes some major features and weaknesses of the Polish innovation system. In the next section, the article analyses the last ten years of innovation policy. It concentrates on the issue of institutional reforms and depicts a new mechanism for facilitation of innovations. The study also presents some new financial incentives to innovate. Subsequently, the article shows a current state of the innovation system in Poland. It analyses mam indicators of innovation activity for Poland. The study makes an international comparison of selected indicators as well. The article concludes with some final remarks and policy recommendations. It underlines the need to make political decisions that break with the previous policy. Without additional funding the Polish innovation policy will be not able to adapt to demands of the knowledge-based economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bickmann, M., 10 Jahre Transformation und Innovation in der Wissenschaftslandschaft Polens - Aussichten und Trends, in: Gorzka, G., Transformation der Wissenschaften in Mittel- und Osteuropa, Kassel Univ. Press, Kassel, 2003.
 2. Competitiveness, innovation and the knowledge-driven society, Off. for Official Publ. of the Europ. Communities, Luxembourg, 2002.
 3. Gaczek, W.M., The research and development sector and innovation of economy of voivodeships versus Lisbon Strategy, in: Tarajkowski, J., Wojtasiewicz, L., The space in economic policy, Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 2008.
 4. Gesetz über das Hochschulwesen (Amtsblatt der Republik Polen, 164/1365/2005).
 5. Gesetz über einige Formen von Innovationsunterstützung (Amtsblatt der Republik Polen, 179/1484/2005).
 6. Gesetz über Innovations- und Durchfiihrungsstellen (Amtsblatt der Republik Polen, 22/126/1987).
 7. Gorzelak, G., Bąkowski, A., Kozak, M., Olechnicka, A., Polskie regionalne Strategie innowacji (Regionale Innovationsstrategie in Polen), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2006.
 8. IMD, IMD world competitiveness yearbook 2008, IMD International Institute, Lausanne, Switzerland, 2008.
 9. Jak zwiększyć liczbę polskich patentów ( Wie kann man die Zahl der Patente steigern?), Nauka w Polsce. Serwis PAP, 14. April 2009.
 10. Jańczak, J., Badania, rozwój, innowacyjna gospodarka. Doświadczenia fińskie {Forschung, Entwicklung, Innovative Wirtschaft: Die finnischen Erfahrungen), in: Babiak, J., Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki (Die Europäischen Fonds und die Innovationsfähigkeit der polnischen Wirtschaft), Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2008.
 11. Jasiński, A.H., Innowacje i polityka innowacyjna (Innovationen und die Innovationspo- litik), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 1997.
 12. Jasiński, A.H., Jaka polityka innowacyjna w okresie transformacji? (Welche Innova- tionspolitik im Transformationsprozess?), Sprawy Nauki, 2004, Nr. 2.
 13. Jasiński, A.H., Postęp techniczny w okresie transformacji: polskie doświadczenia i perspektywy (Der technische Fortschritt im Transformationsprozess: polnische Erfahrungen und Perspektiven), Elipsa, Warszawa, 2003.
 14. Kasperkiewicz, W., Dworak, E., Evolution of Innovation Policy in Poland in a Period of Economic Transformation, Comparative Economic Research, vol. 10, 2007, Nr. 1-2, S. 21-41.
 15. Kasperkiewicz, W., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (Innovationen in Unternehmen), Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2004, Nr. 2.
 16. Kokocińska, K., Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw - nowe zadanie państwa (Eine Anhebung des Innovationsniveaus: die neue Aufgabe des Staates), Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2006, Nr. 12.
 17. Levytskyi, V., Economic Intelligence of the Modern State, Defense Technical Information Center, Ft. Belvoir, 2001.
 18. Matusiak, K. B., Innowacyjność - spróchniały filar polskiej gospodarki (Innovationsfähigkeit: ,,Ein morscher Eckpfeiler" der polnischen Wirtschaft), Boss- Gospodarka. Tygodniowy Przegląd Ekonomiczno-Finansowy, 1999, Nr. 18.
 19. Nauka'98 (Die Wissenschaft in 1998), Przegląd Rządowy, 1998, Nr. 6-7.
 20. Nowińska-Łaźniewska, E., Regionalne Strategie innowacyjne wyzwaniem i szansą dla polskich regionów w kontekście procesów integracyjnych (Die Regionale Innovation- sstrategien als eine Herausforderung und Chance für polnische Regionen in Integrationsprozessen), Studia Lokalne i Regionalne, 2002, Nr. 2-3.
 21. OECD, Main Science and Technology Indicators. Volume 2008 Issue 2, Paris, 2009.
 22. Pangsy-Kania, S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju (Innovationspolitik und Nationale Strategie der wettbewerbsfähigen Entwicklung), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2007.
 23. PAP, Dodatkowe pieniądze dla uczelni (Zusätzliche Mittel für Hochschulen), Nachrichtenagentur PAP, 4. März 2009.
 24. PIE, European innovation scoreboard 2008: Comparative analysis of innovation performance, Brussels, January 2009.
 25. Potencjał badawczo-rozwojowy a nowa struktura administracyjna kraju {Forschungspotential nach einer Reform der administrativen Struktur des Staates), Przegląd Rządowy, 1998, Nr. 9.
 26. Rząd znalazł 19,7 miliarda złotych (Die Regierung findet 19,7 Milliarden Zlotys), Polska Dziennik Zachodni, 4. Februar 2009.
 27. Statistisches Hauptamt in Polen, Nauka i Technika (Wissenschaft und Technik) 2000.
 28. Statistisches Hauptamt in Polen, Nauka i Technika (Wissenschaft und Technik) 2004.
 29. Statistisches Hauptamt in Polen, Nauka i Technika (Wissenschaft und Technik) 2007.
 30. Swiderska, J., Quasi-fundusze venture capital: publiczne wsparcie innowacyjnych MSP (Venture-Capital-Quasifonds: Die öffentliche Untestützung von KuM-Unternehmen), Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, 2008.
 31. Weresa, M.A., Das Innovationspotential in Deutschland, Polen und mittel- und osteuropäischen Ländern, in: W. Małachowski, Deutschland - Polen im vereinigten Europa und ihre ökonomische Verantwortung, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2006.
 32. Weresa, M.A., Polityka innowacyjna wobec globalizacji - wnioski dla Polski (Die Innovationspolitik angesichts der Globalisierung - Empfehlungen für Polen), Prace naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, vol. 930, 2002.
 33. Wilczyński, W., Polski przełom ustrojowy 1989-2005: ekonomia epoki transformacji (Der Strukturwandel in Polen (1989-2005): Die Transformationsökonomie), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, 2005.
 34. Założenia polityki proinnowacyjnej państwa (Die Richtlinien für Innovationspolitik des Staates), Gospodarka Narodowa, 1995, Nr. 1.
 35. Zwiększenie innowacyjności gospodarki do roku 2006 (Die Steigerung der Innovati- onsfähigkeit bis zum Jahr 2006), Departament Strategii Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, 2000.
Cited by
Show
ISSN
1689-9385
Language
ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu