BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malak-Rawlikowska Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gębska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Spaltabaka Edyta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Społeczne i prawne aspekty podwyższenia norm dobrostanu bydła mlecznego w wybranych krajach europejskich i w Polsce
Social and Legal Aspects of Upgrading Dairy Welfare Norms in Selected European Countries and in Poland
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 1, s. 28-42, tab., bibliogr. 12 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Mleczarstwo, Przemysł mleczarski, Standardy UE, Regulacje prawne, Dobrostan
Dairy, Dairy industry, EU standards, Legal regulations, Well-being
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono przegląd prawa, prywatnych standardów i inicjatyw europejskich dotyczących dobrostanu bydła mlecznego oraz odniesiono je do doświadczeń polskich w tym zakresie. Przedstawiono również stosunek konsumentów, organizacji pozarządowych i detalistów do kwestii dobrostanu. Stwierdzono, że konsumenci chcą, aby zwierzęta traktowane były humanitarnie, jednak nie mają wystarczającej wiedzy na temat systemów utrzymywania bydła i dobrostanu zwierząt. Do najważniejszych aspektów dobrostanu bydła zaliczyć można dostęp do pastwiska, unikanie wiązania zwierząt, efektywny ubój bez okaleczania i świadomości zwierząt. Unijna legislacja dotycząca dobrostanu jest bardzo ogólna, wiele kluczowych problemów nie znajduje w niej pełnego rozwiązania. Przepisy prawne większości krajów członkowskich nie wykraczają poza prawo unijne. Podwyższone normy obowiązują w prawodawstwie Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W Unii Europejskiej zarejestrowano wiele prywatnych standardów wdrażających podwyższone normy dobrostanu zwierząt. Doświadczenia Polski w tym zakresie są bardzo skromne. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an overview of law, private standards and European initiatives for the welfare of dairy cattle, and the Polish experience in this field. There are also presented the attitudes of consumers, NGOs and retailers towards the animal welfare issues. It was found that consumers want animals to be treated humanely, but do not have sufficient knowledge about problems of their welfare. The most important dairy cow’s welfare aspects are, for example, access to pasture, avoidance of tethering, stunning efficiency. EU legislation on animal welfare is very general, many of the key problems do not have complete, precise solutions. The national legislation of the majority EU countries do not go beyond the EU law frames. Increased standards are in force in the Swedish, German and British legislation. There are many private standards implementing higher animal welfare standards in European Union. Polish experience in this area are very poor. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benson G.J., Rollin B.E. 2004: The well-being of Farm Animals. Challenges and Solutions. Backwell Publishing.
 2. Broom D.M. 1996: Animal welfare defined in terms of attempts to cope with the environment. Acta Agr. Scand. Animal Science, Supplement, nr 27, s. 22-28.
 3. Cozzi G. Brscic M., Gottardo F. 2009: Main critical factors affecting the welfare of beef cattle and veal calves raised under intensive rearing systems in Italy: A review. Ital. J. Anim. Sci., vol.8 (suppl. 1), s. 67-80.
 4. Duncan I.J.H 1996: Animal welfare defined in terms of feeling. Acta Agr. Scand. Animal Science, Supplement, nr 27, s. 29-35.
 5. Econ Welfare 2009: Report on (dis) advantages of current animal welfare standards for animals, based on the main findings of EU and national research projects. Chapter 3. Dairy Cows, s. 39-70, Autorzy rozdziału: Malak-Rawlikowska A. Gębska M. Majewski E.
 6. Herbut E., Walczak J. 2004: Wpływ środowiska na dobrostan zwierząt. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego, nr 73, s. 19.
 7. Pisula W. 1999: Dobrostan zwierząt użytkowych, wybrane zagadnienia psychologii zwierząt. Przegląd hodowlany, nr 1.
 8. Reklewski Z. 2003: Systemy utrzymania i zarządzania stadem bydła mlecznego uwzględniające dobrostan zwierząt. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego PTZ, nr 71, s. 36.
 9. Rossi E., Marin A., Pozza G., Stefani A., Moro L., Ravarotto L. 2006: Principali problematiche relative al benessere animale nell'allevamento del vitellone da carne. Centro di referenza nazionale sul benessere animale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
 10. Walczak J. 2003: Wpływ poziomu dobrostanu na wyniki produkcyjne w utrzymaniu trzody chlewnej. Wiadomoąci Zootechniczne, R XLI, nr 3-4, s. 21-30.
 11. www.klubgaja.pl
 12. www.agroweb.pl
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu