BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasztelan Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rozwój gospodarstw mlecznych w warunkach kwotowania produkcji
Development of Dairy Farms under the Condition of Milk Quota
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 1, s. 43-52, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Mleczarstwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa, Produkcja mleka
Dairy, Arable farm, Agriculture development, Milk production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaprezentowano zmiany w grupie towarowych gospodarstw mlecznych w latach 2003-2009 w Polsce. W opracowaniu wykorzystano informacje pochodzące z podmiotów produkujących w tym okresie na potrzeby przemysłu mleczarskiego. W celu zobrazowania skali zmian na poziomie gospodarstwa przedstawiono studium przypadku jednostki, która w analizowanym okresie bardzo intensywnie zwiększyła produkcję mleka. Przedstawione wyniki wykazały intensywny rozwój gospodarstw mlecznych w Polsce w latach 2003-2009, pomimo wprowadzenia systemu kwotowania produkcji. W tym okresie skup mleka w Polsce wzrósł o 26% przy jednoczesnym spadku liczby dostawców o 46%. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to present the changes that took place in the group of commodity dairy farms in Poland in the years 2003-2009. The used data come from farms delivering milk to dairy industry. Additionally, in order to research the scale of changes on the level of individual farms there was a case study analyzed, in which the analyzed farm intensified milk production. The analysis show that although introduction of milk quota the commodity dairy farms were growing significantly. In the analyzed period the purchase of milk in Poland increased by 26% and simultaneously the number of suppliers decreased by 46%. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kasztelan P. 2006: Limitowanie produkcji mleka w Polsce - ocena po dwóch latach działania systemu. Przegląd Hodowlany, nr 5.
  2. Kasztelan P. 2007: Koncentracja produkcji mleka w Polsce w latach 2004-2006. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Kraków, tom IX, zeszyt 3.
  3. Łukasik W. 2009: Ocena funkcjonowania WPR - wybrane aspekty dyskusji. Biuletyn informacyjny ARR, nr 1.
  4. Malak-Rawlikowska A. 2005: Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia systemu regulacji produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Parzonko A. 2009: Główne czynniki oddziałujące na zmiany ekonomiczno-organizacyjne w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 1989-2009. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, tom 96, zeszyt 3.
  6. Reps-Bednarczyk A. 2009: Kwotowanie produkcji mleka. Biuletyn informacyjny ARR, nr 9.
  7. Rozporządzenia Rady nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych. Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.
  8. Sych-Winiarek J. 2009: Krajowy rynek mleka 2009/2010. Biuletyn informacyjny ARR, nr 11.
  9. Solińska-Romaniuk A. 2009: Agencja Rynku Rolnego - bilans roku kwotowego 2008/2009. Biuletyn informacyjny ARR, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu