BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętara Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Koszty i dochodowość produkcji mleka w polskich gospodarstwach w latach 2006-2008
Costs and Profitability of Milk Production in Polish Dairy Farms in Years 2006-2009
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 1, s. 53-66, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Mleczarstwo, Ceny skupu, Produkcja mleka
Arable farm, Farm household income, Dairy, Purchase prices, Milk production
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Omówiono organizację polskich gospodarstw mlecznych, ich efekty produkcyjne i koszty produkcji mleka w latach 2006-2008. Dokonano także oceny organizacji polskich gospodarstw mlecznych i ich efektów produkcyjno-ekonomicznych, w konfrontacji z odpowiednimi gospodarstwami krajów Unii Europejskiej za 2008r. W polskich gospodarstwach w tym okresie wystąpił wzrost stopnia koncentracji produkcji mleka i wzrost wydajności mlecznej krów. Wzrosła jednocześnie produktywność pracy i ziemi. Polskie gospodarstwa mleczne, w porównaniu z gospodarstwami Unii Europejskiej, charakteryzują się niższą produktywnością pracy i ziemi. Zmniejsza się natomiast różnica między cenami skupu mleka w Polsce a krajami Unii Europejskiej. Ceny skupu mleka w Polsce są niższe niż w krajach UE. (abstrakt oryginalny)

In the paper organization of Polish dairy farms, its outputs and costs of milk production in the years 2006-2008 are presented. An assessment of the Polish dairy farms performance in the year 2008 in comparison with farms from the EU has been made. In Polish farms in the given period concentration ratio and milk yield have increased. The labour and land productivity ratios have been improved, however remain still below the EU average level. The difference between farm gate milk procurement prices decreased, however the prices in Poland are still lower than in other EU countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analizy rynkowe. 2009: Rynek mleka - stan i perspektywy. IERiG-PIB, Warszawa.
  2. EDF Analiza 2002, porównanie kosztów produkcji mleka. Wyniki 2002. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin.
  3. EDF 2009: Farm Book, Institute of Farm Economics. Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, Braunscheig-Völkenrode.
  4. Mańko S. 2007: Wpływ wielkości stada i wydajności mlecznej krów na koszty produkcji mleka. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 93, z. 2.
  5. Sass R. 2007: Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 93, z. 3.
  6. Sass R. 2009: Polskie gospodarstwa mleczne na tle państw członkowskich UE-15. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 96, z. 3.
  7. Ziętara W. 2003: Efektywność produkcji mleka w wybranych gospodarstwach mlecznych w Polsce i w Unii Europejskiej. Przegląd Hodowlany, nr 2.
  8. Ziętara W. 2006: Stan i kierunki zmian w produkcji mleka w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, t. 93, z. 1.
  9. Ziętara W. 2007: Ekonomiczne i organizacyjne problemy produkcji mleka przy wysokiej wydajności mlecznej krów. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, T. 93, z. 2.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu